Rachunek wyników 2016

       
FALENICKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE      
04-923 Warszawa      
ul. Bartoszycka 45/47      
NIP : 952-18-94-542      
       
  Rachunek wyników    
  na dzień 31-12-2016    
       
Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z późn. zm.)  
       
Pozycja Wyszczególnienie Kwota za poprzedni rok obrotowy Kwota za bieżący rok obrotowy
1 2 3 4
A. Przychody z działalności statutowej 47 098,10 36 401,25
I. Składki brutto określone statutem    
II. Inne przychody określone statutem 47 098,10 36 401,25
1 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 47 098,10 36 401,25
2 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego    
3 Pozostałe przychody określone statutem    
B. Koszty realizacji zadań statutowych 47 683,52 34 169,88
1 Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 47 683,52 34 169,88
2 Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego    
3 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych    
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) -585,42 2 231,37
D. Koszty administracyjne 2 755,82 1 034,19
1 Zużycie materiałów i energii   92,07
2 Usługi obce 2 241,56 511,92
3 Podatki i opłaty    
4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia    
5 Amortyzacja    
6 Pozostałe 514,26 430,20
E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)    
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)    
G. Przychody finansowe    
H. Koszty finansowe    
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) -3 341,24 1 197,18
J. Zyski i straty nadzwyczajne 0,00 0,00
I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia    
II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna    
K. Wynik finansowy ogółem (I+J) -3 341,24 1 197,18
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)    
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)    
       
       
       
Data sporządzenia: