Sprawozdanie merytoryczne za rok 2016

 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok 2016

Falenickiego Towarzystwa Kulturalnego z siedzibą w Warszawie

04-923 Warszawa, ul. Bartoszycka 45/47 tel. 606-93-84-85; faks: 22-872-07- 12

e-mail: ftk@wp.eu; http:/ www.falenica-kultura.waw.pl

KRS 0000103919; NIP 952-18-94-542; REGON 015193088 00012;

Data rejestracji w KRS 09.04.2002

Status organizacji pożytku publicznego Towarzystwo uzyskało 30.12.2004 r.

W skład władz Falenickiego Towarzystwa Kulturalnego wchodzą:

Zarząd: Agnieszka Kurowska-Janecka – prezes, Dorota Czermińska – wiceprezes

Joanna Kozłowska – członek, Jadwiga Pawlik – członek.

Komisja Rewizyjna: Zbigniew Wizimirski – przewodniczący, Teresa Janota – członek, Jerzy Kijowski – członek.

Zarząd, we współpracy z Komisją Rewizyjną, w 2016 roku kontynuował z powodzeniem działalność statutową Towarzystwa. W grudniu 2015 roku podjęte zostały starania o pozyskanie od Urzędu Dzielnicy Wawer środków finansowych na realizację zadań statutowych Towarzystwa. Program został zgłoszony w ofercie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego skierowanej do Urzędu Dzielnicy Wawer i obejmował dwa projekty: Falenickie Koncerty Letnie i Wawerską Paradę Niepodległości.

Całkowity koszt Falenickich Koncertów Letnich został oszacowany na kwotę 27 590,-zł, z czego wystąpiliśmy o dotację w kwocie 22 050,-zł, udział finansowy własny 2 800,-zł. Pozostała kwota 2 740,-zł, to wyceniona praca wolontariuszy i członków Towarzystwa.

Uzyskaliśmy od Urzędu dotację w kwocie: 20 000,- zł z przeznaczeniem na Falenickie Koncerty Letnie.

Z przyznanych środków sfinansowane i zrealizowane zostały poniższe zadania publiczne o charakterze kulturalnym i patriotycznym, adresowane do odbiorców indywidualnych. We wszystkich wydarzeniach kulturalnych i patriotycznych uczestniczyło ok. 2 650 osób.

Nie zapraszaliśmy odbiorców instytucjonalnych.

L.p.

Data

Falenickie Koncerty Letnie

Nazwa koncertu

Miejsce

Liczba odbiorców indywidualnych

1 26 czerwca Dawne Pieśni Polsko-Ruskie” Camerata Cracovia

i Dmytro Hubyak

Ze względu na burzę scena w S.P. nr 124

80 osób

2 10 lipca Sonata per due” Zuzanna Elster – harfa,

Agata Igras-Sawicka – flet

Scena w ogrodzie

200 osób

3 24 lipca Niezapomniane tematy filmowe” Barbara Witkowska – harfa, Adrian Janda – klarnet Scena w ogrodzie 200 osób
4 14 sierpnia „Muzyczna podróż w czasie do epoki romantyzmu” Anna Maria Staśkiewicz – skrzypce,

Małgorzata Wasiucionek – skrzypce,

Maria Stanienda – altówka,

Marcin Zdunik – wiolonczela

Scena w ogrodzie

200 osób

5 23 sierpnia Od A do K”

Przemysław Wojciechowski – akordeon

Anna Kalska – klarnet

Scena w ogrodzie

200 osób

6

11 września

Chwalebna Droga Krzyżowa” Zalesiańskie Towarzystwo Śpiewacze Scena w kościele

150 osób

Koncertom towarzyszyły wystawy:

20.06 – Martyna Tarasiewicz – „Pejzaż” malarstwo
10.07 – Anna Fijałkowska – „Świdermajer – zatrzymać czas” i „Wędrujące studio”- fotografie
24.07 – Joanna Czubak – „Konie” malarstwo, batik
14 .08 – Joanna Ducka-Dębecka „Ogród sztuki” – malarstwo, rysunek, ceramika

28.08 – Wojciech Tuszko „Debiut” – fotografia

11.09 Jacek Ebert „Krzyże dnia powszedniego” – fotografia

Wystąpiliśmy również o środki na Wawerską Paradę Niepodległości.

Koszt Parady zaplanowany został na ogólną kwotę 24 080,- zł, z czego wystąpiliśmy
o dotację w kwocie 19 250,- zł, udział finansowy własny 2 450,- zł, zaś kwota 2 380,- zł, to wycena pracy własnej wolontariuszy – członków Towarzystwa.

Uzyskaliśmy od Urzędu dotację przeznaczoną na Paradę w kwocie: 12 000,- zł.

Wawerska Parada Niepodległości włączyła się w obchody 1050. Rocznicy Chrztu Polski. Uroczystości rozpoczęliśmy po Mszy św. za Ojczyznę. Pochód w tym roku wyruszył z ulicy Walcowniczej róg Petunii (przy boisku Serce Falenica). O godz. 12:00 planowana była musztra paradna w wykonaniu Miejskiej Orkiestry MODERATO Warka. Niestety ze względu na bardzo złą pogodę ta część programu nie mogła się odbyć. Wystąpiliśmy do szkół i wawerskich organizacji o przygotowanie sztandarów z herbami piastowskimi. Sztandary te zostały starannie wykonane i były prezentowane w czasie koncertu. Na scenie została również zaprezentowana inscenizacja teatralna „Chrzest Polski według Galla Anonima” w reż. Szczepana Szczykno. Kolejnym elementem uroczystości obchodów Narodowego Święta Niepodległości był koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Orkiestry MODERATO i solistek, a na zakończenie uczestnicy otrzymali słodki poczęstunek z gorącą herbatą.

W Paradzie uczestniczyło ok. 500 osób.

Frekwencja w roku 2016 była niższa niż w latach ubiegłych ze względu na wydarzenia polityczne i manifestacje w centrum Warszawy zorganizowane przez KOD i partie polityczne. Duży wpływ miała także bardzo zła pogoda.

Zarząd w okresie sprawozdawczym spotykał się systematycznie w celu dokonywania uzgodnień związanych z planowaniem działalności i realizacją założonych planów. Na bieżąco współpracował również z członkami Komisji Rewizyjnej oraz aktywnymi członkami Stowarzyszenia.

Falenickie Towarzystwo Kulturalne realizuje swoje statutowe zadania już od piętnastu lat. Obecny Zarząd, jest kontynuatorem misji dostarczania falenickiej społeczności wartościowych wydarzeń kulturalnych w najrozmaitszej formie. Spotykając się na koncertach i wernisażach angażujemy i zacieśniamy więzi międzyludzkie – rodzinne, sąsiedzkie, środowiskowe, a także propagujemy rodzimych artystów.

Nasza działalność opiera się na aktywności społecznej: zarządu, członków, sponsorów
i sympatyków FTK. Nie zatrudniamy pracowników w ramach stosunku pracy. W ramach umów o dzieło realizowane były zadania przewidziane w kosztorysach przyznanych dotacji.

Do głównych statutowych zadań Towarzystwa należy:

 1. działanie na rzecz poprawy lokalnych warunków i możliwości dostępu do kultury ogółu społeczności lokalnej – w tym poprawy warunków rozwoju osób i więzi międzyludzkich (rodzinnych / społecznych / środowiskowych);

 2. lokalne promowanie szeroko rozumianej kultury, dziedzictwa kulturowego i sztuki;

 3. lokalne wspieranie edukacji w zakresie kultury i sztuki;

 4. integrowanie środowisk lokalnych, szczególnie środowisk kulturalno-artystycznych;

 5. przyczynianie się do udziału społeczności lokalnej w międzynarodowych programach
  i wydarzeniach o charakterze kulturalno – artystycznym.

Towarzystwo może realizować swoje cele w różnorodnej formie, szczególnie poprzez:

 1. organizowanie wydarzeń i stałych programów kulturalnych – festiwali, koncertów, wernisaży, wystaw, przedstawień, spotkań towarzyskich, sympozjów, itp.;

 2. prowadzenie i rozwój lokalnych zespołów artystycznych;

 3. prowadzenie warsztatów artystycznych, kursów itp. dla osób zainteresowanych rozwijaniem umiejętności artystycznych;

 4. prowadzenie stałych, lokalnych placówek i obiektów kulturalnych;

 5. podejmowanie działań zmierzających do zagospodarowania dostępnych lokalnie obiektów i terenów zielonych dla celów działalności kulturalnej;

 6. współpracę z organami administracji publicznej działającymi w sferze kultury (w tym wykonywanie zadań przez nie zlecanych), oraz z innymi organizacjami działającymi na rzecz społeczności lokalnej – parafiami, szkołami i samorządem osiedlowym;

 1. współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi, zainteresowanymi współpracą i wspieraniem Towarzystwa w realizacji celów statutowych.

Do najważniejszej sfery działalności należy podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Działalność tę realizujemy w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego sklasyfikowanej pod nr PKD 90.01.Z oraz 90.02.Z.

Uczestnictwo w naszych wydarzeniach kulturalnych jest nieodpłatne i adresowane jest do mieszkańców osiedli położonych wzdłuż otwockiej linii kolejowej, czyli mieszkańców Dzielnicy Wawer, a także pobliskich miejscowości: Józefowa, Otwocka i Wiązowny.

FTK prowadzi wyłącznie nieodpłatną działalność pożytku publicznego. Nie prowadzi działalności innej, ani też odpłatnej. Nie prowadzi również działalności gospodarczej i nie posiada jednostek terenowych.

W roku 2016, jako organizacja pożytku publicznego, Towarzystwo korzystało ze zwolnień:

 • z podatku dochodowego od osób prawnych.

Z tego tytułu od podatku CIT zwolniona została kwota 1 197,18 zł

 • z opłat skarbowych i sądowych.

Oszacowana oszczędność z tytułu tych zwolnień wyniosła 0,00 zł.

Do sponsorów FTK w 2016 r. należeli:

 • Władze Dzielnicy Warszawa Wawer, dzięki którym odbyły się: cykl Koncertów Letnich i Wawerska Parada Niepodległości;

 • Ksiądz Proboszcz Parafii NSPJ udostępniając nam ogród przykościelny, wnętrze kościoła, a także użyczając prąd. Dzięki jego uprzejmości mogliśmy realizować nasze koncerty;

 • Artyści plastycy, którzy na wystawach zaprezentowali swój dorobek artystyczny dzieląc się z nami własnym spojrzeniem na świat;

 • Pan Andrzej Kozak, sponsor poczęstunku dla artystów i słodkich upominków na zakończenie koncertów;

 • Pan Jerzy Woszczyk, prezes Spółdzielni „Fala”, ofiarodawca słodyczy i napojów;

 • Firma Cetus s.c. Centrum Ogrodnicze w Falenicy użyczając prąd w czasie Parady i udostępniając miejsce na zamieszczenie baneru;

 • Kuźnia Bar Piwny w Falenicy użyczając nam stoły i gorącą wodę do herbaty;
 • Cukiernia & Kafeteria Meryk, w której zakupiliśmy po niskiej cenie rogaliki świętomarcińskie;
 • Pani Zofia Szczepaniak i Pan Stanisław Lach, którzy zaopatrzyli nas w stoliki, namioty i krzesła po preferencyjnej cenie;
 • FHU Art.-Bo drukując nieodpłatnie programy na każdy koncert;

 • ACAD drukując po preferencyjnych stawkach foldery i pocztówki;

 • Drukarna Offsetowa KRA-BOX, drukując plakaty w priorytetowym tempie i po preferencyjnych kosztach.

Sponsorzy otrzymali od Zarządu FTK podziękowania za wsparcie finansowe i rzeczowe.

Przedstawiony bogaty program artystyczny był możliwy do wykonania dzięki naszym członkom i ich rodzinom zaangażowanym w realizację koncertów i parady, a szczególnie: Basi i Zbyszkowi Wizimirskim, Ani Roszkowskiej, Klarze Zawadzie, Elizie Wierzcholskiej, Marii Rybskiej, Krystynie Frankowskiej, Małgorzacie Dzwonkowskiej, Ludwice i Markowi Ryszkom, Teresie Janowicz, Małgorzacie Olkuśnik oraz wszystkim innym osobom tu niewymienionym, którzy pomagali nam w realizacji poszczególnych działań, także w ramach umów wolontariackich.

Zarząd zawarł 15 umów o współpracy z wolontariuszami pełnoletnimi, w tym z osobami będącymi:

 • we władzach FTK 5 umów

 • członkami FTK 9 umów

 • pozostałymi osobami 1 umowa

Umowy zawarte były na okres dłuższy niż 30 dni. Nie zawieraliśmy umów na czas do 30 dni.

Wszystkim naszym wolontariuszom, mieszkańcom, sympatykom i sponsorom składamy gorące podziękowania. Bez Waszej pomocy i wsparcia nie byłaby możliwa realizacja naszych ubiegłorocznych przedsięwzięć.

Aktualny stan członków Towarzystwa wynosi 173 osoby.

W 2016 r. z powodu śmierci skreślony został 1 członek, zaś nie przyjęliśmy żadnych członków.

W 2016 rok zawarliśmy 13 umów cywilnoprawnych – umów o dzieło, na łączną kwotę brutto 12 400,-zł. Średnia miesięczna wartość umowy o dzieło wynosi 79,50zł brutto, zaś maksymalna kwota w miesiącu, na jaką zawarliśmy umowę wyniosła 1 000,-zł brutto.

W 2016 roku odbyła się jedna kontrola realizacji zadania publicznego przeprowadzona przez przedstawicieli Urzędu Dzielnicy Warszawa Wawer.

Stan konta FTK na 31 grudnia 2016 r. wynosił 367,70 zł oraz stan kasy 1 170,31 zł.

Wykaz środków finansowych, którymi w roku sprawozdawczym dysponowało FTK w oparciu o „rachunek zysków i strat” przedstawia się następująco:

Suma przychodów 36 401,25 zł, w tym z działalności nieodpłatnej 36 401,25 zł

z przychodów finansowych (odsetki bankowe) 0,00 zł

Suma wszystkich dotacji z Urzędu Dzielnicy Warszawa Wawer 32 000,00 zł, z czego zwróciliśmy kwotę 1 932,05 zł

Łączna kwota darowizn (od osób fizycznych i prawnych) 3 847,00

Przychody z 1% podatku otrzymane w 2016 r. 2 486,30

Pozostałość z 1% z 20015 r. 0,00 zł

Łączna kwota z 1% podatku 2 486,30

Środki finansowe pozyskane z 1% odpisu podatkowego zostały w całości wykorzystane na realizację zadań statutowych:

na Falenickie Koncerty Letnie wydatkowaliśmy: 2 486,30
na Wawerską Paradę Niepodległości wydatkowaliśmy 0,00 zł

Akcja pozyskiwania środków z 1% opierała się na pracy społecznej, a wszelkie związane z tym rzeczowe koszty finansowe pokryliśmy z naszych środków otrzymanych z darowizn. Nie finansowaliśmy tej akcji ze środków pozyskanych z 1%.

W 2016 roku ponieśliśmy koszty:

na działalność nieodpłatną pożytku publicznego 34 169,88 zł

na koszty administracyjne 1 034,19 zł

Do kosztów administracyjnych zaliczone zostały m.in. koszty obsługi bankowej, strony internetowej, korespondencji, xero, itp.

Wynik finansowy w roku w 2016 wyniósł 1 197,18

Do uzyskania przez FTK dodatniego wyniku finansowego przyczynili się w znacznej mierze nasi członkowie – p.p. Barbara i Zbigniew Wizimirscy autorzy Przewodnika „Falenica w wielu odsłonach”, rozdając Przewodnik w czasie koncertów i zwiększając tym samych hojność słuchaczy w finansowym wspieraniu Towarzystwa.

W 2016 r. Towarzystwo kontynuowało działania zmierzające do wpisania do rejestru zabytków falenickiej Elektrowni. Wystąpiliśmy do Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS POLSKA z wnioskiem o włączenie się do naszej akcji. Komitet nie podjął samodzielnych czynności, ze względu na zakres jego działalności, ale przekazał Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków naszą prośbę. Inicjatywa zbiegła się z wnioskiem Towarzystwa Miłośników Falenicy o wpisanie Elektrowni do rejestru zabytków i w najbliższym czasie zostanie wydana w tej sprawie pozytywna decyzja. Budynek zostanie objęty ochroną i nie będzie mógł być wyburzony.

Część II założenia na 2017 rok

W grudniu 2016 roku Zarząd wystąpił do Urzędu Dzielnicy Warszawa Wawer o dotację na realizację 6 Falenickich Koncertów Letnich oraz Wawerskiej Parady Niepodległości.

Programy zostały zgłoszone w ofercie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Planowane były następujące koncerty:

25 czerwca Barbara Malon z zespołem- piosenki z repertuaru Anny Jantar

i Ireny Jarockiej ( scena na schodach)

9 lipca tercet: harfa, wiolonczela. obój (scena w ogrodzie)

23 lipca tercet Bartosza Smoragiewicza (scena w ogrodzie)

13 sierpnia koncert jazzowy lub folkowy (scena w ogrodzie)

27 sierpnia Dariusz Górski i Agnieszka Kurowska-Janecka z organami

arie i pieśni religijne ( kościół)

10 lub 17 września Chór pod dyrekcją Sławomira Łobaczewskiego – muzyka religijna (kościół)

Koncertom towarzyszyć będą wystawy.

Całkowity koszt Falenickich Koncertów Letnich został oszacowany na kwotę 26 160,-zł, z czego wystąpiliśmy o dotację w kwocie 23 480,-zł, udział finansowy własny 1 380,-zł. Pozostała kwota 1 300-zł, to wyceniona praca wolontariuszy i członków Towarzystwa.

Otrzymaliśmy na ten cel kwotę 15 000 zł. Zmniejszenie i tak niewielkich kosztów koncertów spowoduje, że program Falenickich Koncertów Letnich ograniczony zostanie do 5 koncertów. Zrezygnujemy z koncertu planowanego w dniu 25 czerwca. Zarząd przyjął proponowaną dotację.

Kolejnym wydarzeniem, o którego dotację Zarząd wystąpił do Urzędu Dzielnicy Warszawa Wawer, jest Wawerska Parada Niepodległości.

Koszt Parady zaplanowany został na ogólną kwotę 23 230,- zł, z czego wystąpiliśmy o dotację w kwocie 20 850,- zł, udział finansowy własny 1 200,- zł, zaś kwota 1 180,- zł, to wycena pracy własnej wolontariuszy – członków Towarzystwa.

Przyznana została nam dotacja w wysokości 10 000 zł. Spowoduje to również konieczność korekty kosztorysu. Zarząd przyjął proponowane środki.

Wawerska Parada Niepodległości pod tytułem „Kościuszko – niezłomny” włączy się w obchody 200. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki (1746 – 1817), polskiego i amerykańskiego generała, naczelnika Powstania Kościuszkowskiego. Rok 2017 ogłoszony został rokiem T. Kościuszki przez UNESCO i Sejm Rzeczypospolitej.

Parada składać się będzie z następujących elementów:

    1. Pochód władz Dzielnicy Wawer i mieszkańców ulicami Falenicy;
    2. Pochód prowadzi wynajęta orkiestra;
    3. Dla uczestników pochodu zostaną przygotowane małe flagietki w barwach narodowych;
    4. Pokazy przygotowane przez szkoły i ośrodki kultury – wiersze lub inscenizacje związane z osobą Tadeusza Kościuszki;
    5. Koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru z towarzyszeniem orkiestry;
    6. Poczęstunek: rogale świętomarcińskie i gorąca herbata.

Jak Państwo widzą oferta kulturalna, jaką przygotował Zarząd na rok 2017, pomimo ograniczonych środków, jest kontynuacją naszej działalności adresowanej do mieszkańców Falenicy i przedstawia się atrakcyjnie.

Znaczną trudność w realizacji zaplanowanych w 2017 r. działań Zarząd widzi w pozyskiwaniu własnych środków finansowych. Przy dofinansowaniu instytucji pozarządowych, wymagany jest 10% udział własny organizacji ubiegających się o dotację. Apel zatem do Państwa – Członków Towarzystwa o odpis 1% podatku, dobrowolne wpłaty oraz zaangażowanie rodzin, sąsiadów, znajomych w pomoc finansową dla FTK. Bez Waszego wsparcia trudno będzie zamknąć budżet 2017 roku, zwłaszcza, że dotacje nie obejmują administracyjnych kosztów funkcjonowania Towarzystwa.

Sporządzono:

20 marca 2017 r.