Polityka prywatności

Polityka prywatności FTK

wersja z dnia 22 maja 2018 r. (zgodna z RODO)

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez Falenickie Towarzystwo Kulturalne, Bartoszycka 45/47 04-923 Warszawa (w skrócie FTK)
FTK jest Administratorem danych, o których mowa poniżej.

Można się z nami kontaktować pisemnie, wysyłając list pod adresem: Falenickie Towarzystwo Kulturalne, Bartoszycka 45/47 04-923 Warszawa, lub elektronicznie, wysyłając e-mail pod adresem FTK@wp.eu

I Cel i zakres gromadzenia danych osobowych

FTK gromadzi i przetwarza te dane jedynie do celów niezbędnych dla realizacji zadań statutowych Towarzystwa i przypadków przewidzianych w ustawach. FTK gromadzi i przetwarza jedynie takie dane, które są do tego niezbędne. Osoby, których dane są gromadzone i przetwarzane, są informowane o celu i sposobie przetwarzania tych danych. Zakres danych i ich treść są znane takiej osobie, ponieważ sama podaje je w stosownym dokumencie.

II Jakie dane gromadzimy?

Falenickie Towarzystwo Kulturalne, jako stowarzyszenie, będące Organizacją Pożytku Publicznego gromadzi i przetwarza następujące dane osobowe, niezbędne dla wykonywania swoich zadań i wymagane przez przepisy prawa.
A. FTK gromadzi dane osobowe członków Towarzystwa złożone dobrowolnie na druku „Deklaracja woli zostania członkiem zwyczajnym Falenickiego Towarzystwa Kulturalnego”. Są to wyłącznie dane kontaktowe. Dane zawarte w deklaracji zawierają:
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Telefon kontaktowy (gdzie podano)
Adres e-mail (gdzie podano)
Dane osobowe członków FTK są niezbędne do kontaktów zarządu FTK z członkami Towarzystwa w celach realizacji ich praw członkowskich określonych Statutem FTK. Musi więc być udokumentowane kto jest członkiem FTK. Podanie imienia, nazwiska i adresu przez członka FTK jest obowiązkowe. Podanie adresu e-mail i telefonu jest dobrowolne.
Dane byłych członków FTK będą usuwane (nie dotyczy to osób zmarłych)
Każdy członek FTK ma prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania lub aktualizacji. Ma także prawo do usunięcia danych nieobowiązkowych (e-mail, telefon).
Trzeba jednak pamiętać, że przepisy RODO nie dotyczą danych gromadzonych przez osoby fizyczne. Ponieważ jesteśmy znajomymi i sąsiadami, jest bardzo prawdopodobne, że e-mail i numer telefonu danego członka FTK posiadają inni członkowie, również członkowie Zarządu. Nikt nie może żądać od osoby prywatnej, aby usunęła jego dane kontaktowe ze swoich prywatnych zbiorów.

Każdy członek FTK przyjmuje do wiadomości, że podane na „Deklaracji” dane będą wykorzystywane wyłącznie do kontaktu z nim i w celu realizacji jego praw jako członka FTK, w szczególności dla realizacji procedur Walnego Zgromadzenia Członków.

B. FTK gromadzi dane osobowe osób, wykonujących odpłatną pracę na rzecz Towarzystwa na podstawie umów cywilno-prawnych (umowy o dzieło). Dane te zawarte umowach o dzieło określają osobę zawierającą umowę, jej adres oraz dane identyfikacji podatkowej ( PESEL, , Urząd Skarbowy oraz w miarę potrzeby numer konta). Dane te są niezbędne do realizacji zawartych umów, oraz prawnie określonych obowiązków księgowych i podatkowych. Są one przechowywane przez FTK wyłącznie w formie źródłowych dokumentów papierowych. Dane te podlegają przetwarzaniu elektronicznemu przez FTK jedynie w celu wydrukowania dokumentów papierowych oraz przez współpracującą z FTK firmę księgową w celach księgowych, podatkowych i statystycznych określonych ustawami. Dane dotyczące podmiotu współpracy są przechowywane przez FTK przez okres wymagany prawem.
Zanonimizowane i zagregowane dane są przechowywane nadal i przetwarzane są dla celów sprawozdawczych i statystycznych.
Każda osoba, która podpisuje z nami Umowę o dzieło, przyjmuje do wiadomości, że dane osobowe podane w Umowie są przechowywane i przetwarzane przez FTK jedynie w celu realizacji Umowy i obowiązków wynikających bezpośrednio z ustaw.

C. FTK gromadzi w wersji papierowej (na umowach o współpracy) dane osobowe wolontariuszy. Dane określają imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz serię i nr dokumentu tożsamości potwierdzające identyfikację podmiotu zawierającego umowę. Są one gromadzone wyłącznie w celu realizacji umowy. Zanonimizowane dane ewidencjonowane są elektronicznie na nośniku informacji „pendrive” i przetwarzane są dla celów sprawozdawczych i statystycznych.

Każdy podpisujący z nami umowę wolontariacką przyjmuje do wiadomości, że dane osobowe podane w Umowie są przechowywane i przetwarzane przez FTK jedynie w celu realizacji Umowy.

D. FTK gromadzi podstawowe dane osobowe darczyńców (Imię, nazwisko, adres) Dane te pojawiają się na wyciągach bankowych, lub w dokumentach kasowych, które ewidencjonują darowizny. Przepisy wymagają aby darczyńca nie był anonimowy.

Każdy Darczyńca przyjmuje do wiadomości, że jego dane są przechowywane i przetwarzane jedynie w celach realizacji ustawowych obowiązków FTK.

III Komu przekazujemy dane osobowe?

Danych osobowych nie przekazujemy nikomu z jedynym wyjątkiem: źródłowe dokumenty finansowe (umowy, rachunki, wyciągi bankowe i raporty kasowe) przekazujemy do księgowania do obsługującej nas firmy księgowej. Aktualnie jest to Biuro Rachunkowe Serwis Marek Knapiński ul. Herbaciana 3a m 5, 04-824 Warszawa. Biuro Rachunkowe przetwarza elektronicznie jedynie imię i nazwisko kontrahenta lub darczyńcy.

IV Jak chronimy dane?

Dane osobowe zawarte w papierowych dokumentach źródłowych są chronione przed nieupoważnionym dostępem. Dane adresowe przetwarzane są elektronicznie jedynie w celu wydrukowania adresów na kopertach, a następnie usuwane z komputera. Dane anonimizowane i agregowane są przechowywane w komputerze, ale one nie podlegają ochronie RODO.

V Kasowanie danych

Towarzystwo usuwa dane osobowe z dokumentacji papierowej i elektronicznej po upływie wymaganego prawem okresu ich przechowywania. Dane osobowe byłych członków FTK są usuwane wraz z deklaracjami członkowskimi natychmiast po ustaniu członkostwa.
FTK zachowuje po upływie tego okresu tylko zanonimizowane, lub zagregowane dane dla celów sprawozdawczych i statystycznych.

VI Prawa osób, których dane są gromadzone

Zawsze przysługuje danej osobie prawo do wglądu i poprawienia danych, natomiast nie możemy usuwać danych, których posiadanie jest naszym obowiązkiem na podstawie przepisów prawa. Szczegóły są omówione powyżej, przy poszczególnych kategoriach danych.

VII Dane na stronie internetowej FTK

Na naszej stronie podajemy informacje o wykonywanych przez nas zadaniach publicznych i naszych publicznych imprezach. Zawierają one w szczególności wizerunki, imiona, nazwiska i zawodowe charakterystyki osób publicznie w tych imprezach występujących. Dane te nie podlegają ochronie RODO, muszą jedynie być prawdziwe. Dokładamy wszelkich starań, aby uniknąć błędów przy publikowaniu tych danych.

Nie gromadzimy informacji o osobach odwiedzających poza przypadkami, gdy odwiedzający komentuje wpis na naszej stronie. Musi wtedy podać Imię (pseudonim) i ważny adres e-mail. Nie udostępniamy nikomu zgromadzonych danych. Nie rozgłaszamy danych o osobach odwiedzających poza przypadkami, gdy odwiedzający sam umieszcza takie dane w swoim komentarzu. Administratorem zgromadzonych danych jest Falenickie Towarzystwo Kulturalne. Każdy ma prawo zażądać, aby wszelkie dane o nim były poprawione albo usunięte z naszej strony (Usuwanie nie dotyczy osób publicznych i występujących publicznie – np. artystów).

Poza tymi przypadkami Towarzystwo nie gromadzi na stronie internetowej danych osobowych jako takich, jednak pewne mechanizmy działające w Internecie (poza kontrolą administratora strony FTK) powodują, że niektóre informacje o osobach odwiedzających naszą stronę będą znane podmiotom trzecim. Jest to przede wszystkim adres IP komputera, z którego łączono się z naszą stroną, informacje techniczne o tym komputerze ale też informacje związane o tym, które podstrony były odwiedzane, ile razy itp. Jest to możliwe m. in. dzięki umieszczaniu w komputerze czytającym stronę tak zwanych „ciasteczek” (cookies).
Na naszej stronie prosimy o zgodę na korzystanie z „ciasteczek” w celu uzyskania pełnej funkcjonalności strony. „Ciasteczka” mogą przekazywać informacje o Twoim komputerze i o jego (tzn. Twojej) aktywności w Internecie, ale nie pobierają żadnych danych osobowych.
Po otrzymaniu zgody umieszczamy w twoim komputerze „ciasteczko” informujące o udzieleniu zgody. Ciasteczko jest przechowywane 1 dzień. Później na nowo prosimy o zgodę.
Nasza strona może umieszczać ciasteczka w komputerze Odwiedzającego ze względu na działania różnych podmiotów związane z badaniem ruchu w Internecie (w szczególności na portalach społecznościowych).
Umieszczanie ciasteczek każdy może zablokować w swojej przeglądarce (zobacz jak).
FTK nie pobiera i nie przechowuje żadnych danych o Twoim komputerze ani też o Twoich zachowaniach na naszej stronie. Dane Na temat twojego komputera i jego (tzn. Twojego) chodzenia po naszej stronie mogą jednak pobierać:
1. Firma Futurehost, która hostuje naszą stronę;
zobacz politykę prywatności Futurehost: https://futurehost.pl/polityka-prywatnosci

2. Dostarczyciele niektórych „wtyczek” do naszej strony, co omawiamy poniżej:
Użycie na naszej stronie zielonego klawisza „DRUK, PDF, E-mail” powoduje pobranie danych do Web Analytics i może spowodować umieszczenie w twoim komputerze „ciasteczek” od reklamodawców
Amazon
Google
Criteo
Sovrn
Media.net
Możesz wyłączyć „ciasteczka” w ustawieniach przeglądarki, ale informacja o użyciu określonej funkcji z danego adresu IP prawdopodobnie i tak będzie przesłana do autora wtyczki.
Użycie klawisza „Kalendarz Google” w naszym kalendarzu powoduje pobranie przez Google danych o zapowiadanym przez nas zdarzeniu, ale też o Twoim komputerze. Może to później skutkować przysyłaniem kontekstowo dobranej reklamy.
Użycie mapy Google w naszym kalendarzu skutkuje umieszczeniem w Twoim komputerze ciasteczka Google. Google analizuje jakimi miejscami się interesujesz w celu dostarczania Ci reklam.
Obejrzenie filmu na naszej stronie oznacza z reguły odbieranie tego filmu z serwisu YouTube, którego właścicielem jest Google. Google analizuje jakimi filmami się interesujesz w celu dostarczania Ci reklam.
Google spełnia wymagania RODO.

Każdy ma prawo wniesienia sprzeciwu – w przypadku przetwarzania jego danych osobowych z naruszeniem wymagań prawnych – a także wniesienia skargi do organu nadzorczego i roszczeń z tytułu stwierdzonego naruszenia.