REGULAMIN WAWERSKIEJ PARADY NIEPODLEGŁOŚCI

dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości i 70-lecia włączenia Wawra do stolicy

I. INFORMACJE OGÓLNE

Wawerska Parada Niepodległości w Falenicy jest zgromadzeniem publicznym zorganizowanym dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości. Ma ona charakter apolitycznego, radosnego, lokalnego święta, na które zaproszeni są wszyscy mieszkańcy Wawra.

Organizatorem Wawerskiej Parady Niepodległości jest Falenickie Towarzystwo Kulturalne, we współpracy z Urzędem Dzielnicy Warszawa Wawer oraz Wawerskim Centrum Kultury. FTK jest organizacją pożytku publicznego z siedzibą: w Warszawie, ul. Bartoszycka 45/47.

 1. Termin Parady: 11 listopada 2021 r, godz. od 13:00 do 14:30.

W programie:

 • 13:00 – uformowanie i wymarsz pochodu z ulicy Walcowniczej w pobliżu Szkoły Podstawowej 124
 • Przemarsz ulicą Walcowniczą na plac przy Kulturotece
 • Wystrzał armatni w wykonaniu Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej Semper Fidelis Res Publicae
 • Odegranie hejnałów Warszawy i Wawra
 • Koncert plenerowy w wykonaniu Orkiestry Dętej z Trąbek
 • Wystawy : « Wawer z nieba » oraz « Moja Warszawska Syrenka »
 • 14:30 Zakończenie Parady.
 1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób biorących udział w Paradzie. Każdy uczestnik Parady zobowiązany jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa, poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Paradzie.
 3. Przewidywana liczba uczestników Parady: około 150 osób.

II PRAWO DO UCZESTNICTWA

 1. Prawo do uczestnictwa w Paradzie mają wszystkie osoby zainteresowane tym wydarzeniem pod warunkiem zachowania wymogów sanitarnych wynikających z pandemi – zachowanie 1,5 m dystansu pomiędzy uczestnikami zgromadzenia, maseczki zakrywające nos i usta.
 2. Organizator zwróci się z apelem do szkół, organizacji i miejscowej społeczności o udział w tym patriotycznym święcie.
 3. Osoby małoletnie uczestniczą w Paradzie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
 4. Parada jest wydarzeniem niezwiązanym z żadnym politycznym ugrupowaniem.
 5. Uczestnicy posiadają ze sobą elementy dekoracji pochodu przygotowane i rozdane przez Organizatora, mogą posiadać również flagi narodowe, sztandary harcerskie lub szkolne.
 6. Uczestnicy nie mogą posiadać emblematów, proporców, banerów lub innych materiałów reklamowych i propagandowych, które nie są związane z Narodowym Świętem Niepodległości, nie dotyczą Organizatora i nie zostały przez niego wcześniej zaakceptowane.

4. Organizator zawiadamia, że w Paradzie nie mogą uczestniczyć osoby:

 1. znajdujące się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających;

 2. posiadające broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia, a także płyny, środki lub substancje niebezpieczne dla życia lub zdrowia uczestników;

 3. zachowujące się agresywnie, prowokacyjnie, stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa lub naruszające porządek Parady;

 4. wpisane do rejestru prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.

III ZASADY

 1. Organizator Parady oraz jej przewodniczący są zobowiązani do :
 1. przeprowadzenia uroczystości zgodnie z przepisami prawa;
 2. zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas całej uroczystości. W przypadku zakłócenia porządku przez uczestników organizator zwróci się o interwencję do Policji lub Straży Miejskiej;
 3. przeprowadzenia zgromadzenia w taki sposób, aby zapobiec powstaniu szkód z winy uczestników.
 1. Wszystkie osoby uczestniczące w Paradzie zobowiązane są do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a także ich mienia.

 2. Uczestnicy Parady zobowiązani są do przemarszu w ustalonym szyku.
 3. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Parady:

 1. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów (materiałów, wyrobów, napojów, środków lub substancji niebezpiecznych dla życia lub zdrowia uczestników);

 2. materiałów wybuchowych;

 3. wyrobów pirotechnicznych i materiałów pożarowo niebezpiecznych.

 1. Podczas Parady obowiązuje kategoryczny zakaz posiadania, wnoszenia i spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających i substancji psychotropowych.
 2. Zakazuje się posiadania podczas Parady psów i innych zwierząt.
 3. Organizator zwróci się do Policji i Straży Miejskiej z prośbą o pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa podczas Parady.
 4. Organizator utworzy służbę porządkową, składającą się z wolontariuszy. Służba porządkowa nosić będzie na przedramieniu biało-czerwoną opaskę.
 5. Służba porządkowa organizatora uprawniona jest do wydawania poleceń porządkowych uczestnikom Parady.
 6. Uczestnicy Parady są zobowiązani stosować się do zarządzeń i poleceń służby porządkowej, Organizatora i Przewodniczącego Parady.
 7. Organizator zobowiązuje się powiadomić społeczeństwo poprzez plakaty o fakcie organizowania Parady.
 8. Po zakończeniu Parady uczestnicy zobowiązani są do opuszczenia miejsca zgromadzenia pobliskimi osiedlowymi uliczkami w sposób spokojny, zachowując bezpieczeństwo swoje i współuczestników.

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator w zakresie określonym Ustawą jest uprawniony do utrwalania Parady za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk dla celów dokumentacji oraz promocji. Wizerunek osób, biorących udział w Paradzie może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych oraz promocyjnych.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora: falenica-kultura.waw.pl.

Zarząd Falenickiego Towarzystwa Kulturalnego