Sprawozdanie merytoryczne za 2020 rok

DOKUMENT ZATWIERDZONY NA WALNYM ZGROMADZENIU 11 MARCA 2021 ROKU

Dane ze Sprawozdania zostaną  zamieszczone na specjalnym formularzu na stronie Narodowego Instytutu Wolności. Nie wszystkie jego elementy mają swoje miejsce w tym formularzu – wersja przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu jest obszerniejsza i zawiera również plany na przyszłość.

„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„

Sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok 2020

Falenickiego Towarzystwa Kulturalnego z siedzibą w Warszawie

04-923 Warszawa, ul. Bartoszycka 45/47 tel. 606-93-84-85; faks: 22-872 –07- 12

e-mail: ftk@wp.eu; http:/ www.falenica-kultura.waw.pl

KRS 0000103919; NIP 952-18-94-542; REGON 015193088 00012;

Data rejestracji w KRS 09.04.2002

Status organizacji pożytku publicznego Towarzystwo uzyskało 30.12.2004 r.

W skład władz Falenickiego Towarzystwa Kulturalnego wchodzą:

Zarząd: Agnieszka Kurowska-Janecka – prezes, Joanna Kozłowska – wiceprezes

Ludwika Ryszka – członek.

Komisja Rewizyjna: Zbigniew Wizimirski – przewodniczący, Teresa Janota – członek

Jerzy Kijowski – członek.

Zarząd, we współpracy z Komisją Rewizyjną, w 2020 roku kontynuował z powodzeniem działalność Towarzystwa.

Podjęte zostały starania o pozyskanie od Urzędu Dzielnicy Wawer środków finansowych na realizację zadań statutowych Towarzystwa.

Zgłoszono projekt „Falenickie Koncerty Letnie 2020” jako ofertę realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w otwartym konkursie ofert pod nazwą: „Organizacja wydarzeń kulturalnych i artystycznych w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy”.

Całkowity koszt Falenickich Koncertów Letnich 2020 został wyceniony na kwotę 38 320,00 zł
z czego wystąpiliśmy o dotację w kwocie 33 200 zł, a udział finansowy własny wynosił 1 500 zł. Pozostała kwota 3 620 zł to praca wolontariuszy i członków Towarzystwa.

Uzyskaliśmy dotację w kwocie 30 000 zł, co stanowiło ok. 78% całkowitych kosztów zadania według pierwotnego kosztorysu. Zarząd dokonał korekty całego projektu. Wkład własny finansowy i niefinansowy FTK pozostał bez zmian. W marcu 2020 podpisano umowę na realizację zadania publicznego.

Większość koncertów zaplanowano na nowej scenie Kulturoteki, przygotowywanej do otwarcia. W związku z tym zawarto umowę o współpracy z Wawerskim Centrum Kultury – dysponentem sali koncertowej.

Z powodu pandemii Covid-19 i wprowadzonych zakazów rozpoczęcie cyklu koncertów przesunęło się o 3 tygodnie. Mimo to udało się dostosować harmonogram i zrealizować cały program.

Odbyło się 6 koncertów. Tak jak zaplanowano, pierwszy koncert odbył się w dniu uroczystego otwarcia Kulturoteki. 5 koncertów odbyło się na scenie Kulturoteki, ostatni koncert – w kościele.

Wydarzenia te były adresowane do odbiorców indywidualnych. Nie zapraszaliśmy odbiorców instytucjonalnych.

Z powodu pandemii publiczność koncertów była nieliczna w porównaniu ubiegłymi latami. We wszystkich wydarzeniach uczestniczyło ok. 480 osób. Widownia została zorganizowana zgodnie z przepisami sanitarnymi (ograniczenie liczebności oraz zasada dystansu społecznego), zapewniono także środki do dezynfekcji.

 

Cykl Falenickie Koncerty Letnie 2020 obejmował następujące wydarzenia:

L.p.

Data

Tytuł koncertu

Liczba odbiorców indywidualnych

1. 5.07. 2020 „Najpiękniejsze arie i duety z oper i operetek” 100 osób
2 12.07.2020 „Koncert na dwa miechy” 60
3 26.07.2020 „Magiczny świat klarnetów” 70
4 9.08.2020 „Balcan Tango” 80
5 16.08.2020 „Z Puszczy do Miasta” 90
6 6.09.2020 Koncert jubileuszowy w 100-lecie urodzin św. Jana Pawła II 80

Mimo trudnych warunków wszystkie cele określone w projekcie zostały osiągnięte.

Repertuar koncertów był różnorodny i interesujący. Koncerty dedykowane były publiczności w różnym wieku, od dzieci i młodzieży po osoby starsze. Były dostępne dla osób o różnym statusie materialnym, także tych, które ze względów finansowych nie mogą sobie pozwolić na udział w płatnych wydarzeniach artystycznych, odbyły się w miejscu pozbawionym barier architektonicznych. Podtrzymały tradycję Falenickich Koncertów Letnich i wizerunek dzielnicy promującej kulturę i sztukę. Zostały wygłoszone prezentacje, przekazujące słuchaczom wiedzę o muzyce.

Ze względu na pandemię Covid-19 organizacja koncertów wymagała od Zarządu i wolontariuszy dużego wysiłku i była obarczona dużym stresem.

W celu dofinansowania organizowanych wydarzeń Zarząd w lipcu ogłosił zbiórkę publiczną trwającą do końca 2020 r.

W 2020 Zarząd nie podjął starań o zorganizowanie Wawerskiej Parady Niepodległości w dotychczasowej formie. Nie występowaliśmy o środki na nią w ramach konkursu ofert ze względu na możliwość złożenia jednej oferty ( złożyliśmy na koncerty ), a wraz z rozwojem pandemii Covid-19 stało się jasne, że zorganizowanie tak dużego wydarzenia społecznego będzie niemożliwe. Rozważano kilka pomysłów na świętowanie 11 listopada w bezpieczny sposób, m.in. zorganizowanie koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu solistów Filharmonii R. Traugutta, który zrealizowalibyśmy online we współpracy z Wawerskim Centrum Kultury. Wystąpiliśmy do Burmistrza Dzielnicy Wawer o sfinansowanie tego koncertu, jednak nie dostaliśmy wsparcia finansowego. W październiku 2020r. Zarząd w porozumieniu z gronem członków FTK podjął decyzję, że sami zorganizujemy koncert patriotyczny w dniu 11 listopada 2020r. Z okien, na piętrze Kulturoteki wyemitowaliśmy z głośników hymn państwowy i wiązankę melodii z nagrań, przygotowaną przez Zbigniewa Wizimirskiego. Na naszej stronie internetowej i FB zaprezentowaliśmy zdjęcia z poprzednich Wawerskich Parad Niepodległości. FTK sfinansowało koszty nagłośnienia koncertu i promocji z własnych środków. Wydarzenie było promowane w Internecie oraz na afiszach i banerach. Zwróciliśmy się do mieszkańców naszego osiedla z prośbą, by w tym dniu udekorowali swoje domy flagami i uszytymi przez FTK flagietkami i wysłuchali koncertu we własnych ogrodach.

Wystąpiliśmy też do władz naszej dzielnicy o udekorowanie flagami głównych ulic Falenicy, budynku Kulturoteki i parkingu przy ul. Walcowniczej, by w tym dniu Mieszkańcy osiedla mieli poczucie odświętności. Nie zostało to wykonane ze względu na brak umocowań na flagi. Ale dzięki naszej inicjatywie zapadła decyzja, by w 2021r. zainstalować uchwyty na flagi wzdłuż całej ul. Patriotów od Falenicy do Wawra.

Zarząd podjął starania o uzyskanie pomieszczenia do magazynowania dobytku FTK, aby opuścić pomieszczenie pod kościołem.

W lipcu, po opuszczeniu przez WCK Filia Falenica dotychczas zajmowanej części budynku przy ul. Włókienniczej 54, Zarząd zwrócił się pismem do Burmistrza Dzielnicy Wawer o użyczenie jednego z pomieszczeń w tym budynku. Otrzymaliśmy ustną zgodę, jednak bez formalnej decyzji na piśmie. We wrześniu Zarząd ponownie zwrócił się mailowo w tej sprawie. Wkrótce poinformowano nas, że sprawę tę przekazano do załatwienia Zarządowi Gospodarki Nieruchomościami, do którego z kolei skierowaliśmy prośbę o wydanie decyzji. W październiku ZGN przedstawił Zarządowi przeznaczone dla FTK pomieszczenie i obiecał szybkie podpisanie umowy. Niestety nie została ona przygotowana do końca 2020 r., mimo kilku przypomnień mailem.

W lutym 2021r. zaproszono Zarząd do podpisania umowy, jednak na miejscu okazało się, że ZGN nie ma dokumentów określających warunki użyczenia i odstąpił od podpisania umowy. Nadal czekamy na prawidłowe sfinalizowanie spraw.

Zarząd w okresie sprawozdawczym spotykał się systematycznie, przede wszystkim online, w celu dokonywania uzgodnień związanych z planowaniem działalności i realizacją założonych planów. Na bieżąco współpracował również z członkami Komisji Rewizyjnej oraz aktywnymi członkami Stowarzyszenia.

Rok 2020 był dziewiętnastym rokiem działalności Falenickiego Towarzystwa Kulturalnego. Obecny Zarząd kontynuował misję dostarczania falenickiej społeczności wartościowych wydarzeń kulturalnych w najrozmaitszej formie.

Nasza działalność opierała się na aktywności społecznej: zarządu, członków, sponsorów i sympatyków FTK. Zarząd Towarzystwa i zaangażowani członkowie nie pobierają za swoją działalność żadnych wynagrodzeń. Wspierają Towarzystwo nie tylko pracą, ale również finansowo. Użyczają swoich samochodów, telefonów, drukarek i innych sprzętów potrzebnych do bieżącej działalności FTK.

Nie zatrudniamy pracowników w ramach stosunku pracy. W ramach umów realizowane były zadania przewidziane w kosztorysach projektów.

FTK prowadzi wyłącznie nieodpłatną działalność pożytku publicznego. Nie prowadzi działalności innej, ani też odpłatnej. Nie prowadzi również działalności gospodarczej i nie posiada jednostek terenowych.

Do głównych statutowych zadań Towarzystwa należy:

 1. działanie na rzecz poprawy lokalnych warunków i możliwości dostępu do kultury ogółu społeczności lokalnej – w tym poprawy warunków rozwoju osób i więzi międzyludzkich (rodzinnych / społecznych / środowiskowych);
 2. lokalne promowanie szeroko rozumianej kultury, dziedzictwa kulturowego i sztuki;
 3. lokalne wspieranie edukacji w zakresie kultury i sztuki;
 4. integrowanie środowisk lokalnych, szczególnie środowisk kulturalno-artystycznych;
 5. przyczynianie się do udziału społeczności lokalnej w międzynarodowych programach
  i wydarzeniach o charakterze kulturalno – artystycznym.

Towarzystwo może realizować swoje cele w różnorodnej formie, szczególnie poprzez:

 1. organizowanie wydarzeń i stałych programów kulturalnych – festiwali, koncertów, wernisaży, wystaw, przedstawień, spotkań towarzyskich, sympozjów, itp.;
 2. prowadzenie i rozwój lokalnych zespołów artystycznych;
 3. prowadzenie warsztatów artystycznych, kursów itp. dla osób zainteresowanych rozwijaniem umiejętności artystycznych;
 4. prowadzenie stałych, lokalnych placówek i obiektów kulturalnych;
 5. podejmowanie działań zmierzających do zagospodarowania dostępnych lokalnie obiektów
  i terenów zielonych dla celów działalności kulturalnej;
 6. współpracę z organami administracji publicznej działającymi w sferze kultury (w tym wykonywanie zadań przez nie zlecanych), oraz z innymi organizacjami działającymi na rzecz społeczności lokalnej – parafiami, szkołami i samorządem osiedlowym;
 7. współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi, zainteresowanymi współpracą
  i wspieraniem Towarzystwa w realizacji celów statutowych.

Do najważniejszej sfery działalności należy podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Działalność tę realizujemy w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego sklasyfikowanej pod nr PKD 90.01.Z oraz 90.02.Z.

Uczestnictwo w naszych wydarzeniach kulturalnych adresowane jest do mieszkańców osiedli położonych wzdłuż otwockiej linii kolejowej, czyli mieszkańców Dzielnicy Wawer, a także pobliskich miejscowości: Józefowa, Otwocka i Wiązowny.

W roku 2020, jako organizacja pożytku publicznego, Towarzystwo nie korzystało ze zwolnień:

 • z podatku dochodowego od osób prawnych
 • z opłat skarbowych i sądowych.

Do sponsorów FTK w 2020 r. należeli:

 • Władze Dzielnicy Warszawa Wawer, dzięki którym odbyły się Falenickie Koncerty Letnie;
 • Ksiądz Proboszcz Parafii NSPJ, udostępniając nam wnętrze kościoła na 1 koncert oraz użyczając pomieszczenia gospodarczego;
 • Restauracja „Stara Kuźnia”, użyczając nam pomieszczenia na krzesła;
 • Drukarnie: ACAD, KRABOX i AG Poligrafia, drukując po preferencyjnych stawkach i w błyskawicznym tempie foldery, afisze i banery.

W roku 2020 Zarząd zawarł w sumie 17 umów o współpracy z wolontariuszami, w tym z osobami będącymi:

 • we władzach FTK 4 umowy
 • członkami FTK 9 umów
 • pozostałymi osobami 4 umowy

Umowy zawarte były na okres dłuższy niż 30 dni. Nie zawieraliśmy umów na czas do 30 dni.

Wszystkim naszym wolontariuszom, mieszkańcom, sympatykom i sponsorom składamy gorące podziękowania. Bez waszej pomocy i wsparcia nie byłaby możliwa realizacja naszych ubiegłorocznych przedsięwzięć.

Przedstawiony bogaty program artystyczny był możliwy do wykonania dzięki naszym członkom i ich rodzinom zaangażowanym w realizację Falenickich Koncertów Letnich i Koncertu Patriotycznego 11 listopada, a szczególnie: Basi i Zbyszkowi Wizimirskim, Ani Roszkowskiej, Klarze Zawadzie, Elizie Wierzcholskiej, Jadwidze Pawlik, Jackowi Jarosińskiemu, Marii Rybskiej, Krystynie Frankowskiej, Małgorzacie Dzwonkowskiej, Markowi Ryszce, Jarkowi Janeckiemu,Teresie Janowicz, Małgorzacie Olkuśnik oraz wszystkim innym osobom tu niewymienionym, które pomagały nam w realizacji poszczególnych działań, także w ramach umów wolontariackich.

W 2020 roku zawarliśmy 15 umów cywilnoprawnych: 12 umów o dzieło i 3 umowy zlecenia  na łączną kwotę brutto 15 166 zł. Umowy zawarto z 14 osobami (z jedną osobą zawarto dwie umowy zlecenia ). Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umów cywilnoprawnych wynosi 90,27 zł brutto, zaś maksymalne miesięczne wynagrodzenie dla jednej osoby wyniosło 2 220 zł brutto.

W 2020 roku odbyły się 2 kontrole realizacji zadania publicznego przeprowadzone przez przedstawiciela Urzędu Dzielnicy Warszawa Wawer.

Stan członków Towarzystwa na dzień 31.12.2020 wynosił 164 osób. W 2020 r. nie przyjęliśmy żadnych członków, natomiast wykreślono 2 członków po uzyskaniu informacji o ich śmierci.

Stan konta FTK na 31 grudnia 2020 r. wynosił 5 567,87

oraz stan kasy 1 799,80

Razem 7 367,67

Wykaz środków finansowych, którymi w roku sprawozdawczym dysponowało FTK
w oparciu o „rachunek zysków i strat” przedstawia się następująco:

Suma przychodów w 2020 r. 35690,40

w tym z działalności nieodpłatnej 35690,40

Źródła przychodów:

Suma dotacji z Urzędu Dzielnicy Warszawa Wawer (Koncerty Letnie) 30 000,00

Łączna kwota darowizn (od osób fizycznych i prawnych) 798,00

w tym darowizny imienne 325,00

zbiórka publiczna 473,00

Przychody z 1% podatku otrzymane w 2020 r. 4892,40

Pozostałość z 1% z 2019 r. 2751,77

Łączna kwota z 1% podatku 7644,17

z przychodów finansowych (odsetki bankowe) 0,00

Środki finansowe pozyskane z 1% odpisu podatkowego w kwocie 4746,18
zostały wykorzystane na realizację zadań statutowych:

 • na Falenickie Koncerty Letnie wydatkowaliśmy z 1%: 3386,14
 • na Koncert Patriotyczny 11 listopada wydatkowaliśmy z 1%: 1360,04

Pozostała kwota 2897,99 zł zostanie wykorzystana na nasze projekty w 2021 roku.

W 2020 r. nie mieliśmy dodatkowych kosztów wynikających z akcji pozyskiwania środków z 1% . Uzyskanie wpłat nie było finansowane ze środków pozyskanych z 1%.

Poniżej podajemy informację o strukturze naszych kosztów:

Łączne koszty działalności statutowej 35330,48 zł

w tym:

Koszt projektu „Falenickie Koncerty Letnie” 33470,44

Koszt projektu „Koncert Patriotyczny 11 listopada” 1860,04 zł

Koszty ogólnego zarządu (administracyjne) w 2020 roku wyniosły 936,76 zł.

Zaliczone zostały do nich koszty niepowiązane bezpośrednio z żadnym z projektów.

Struktura rodzajowa tych kosztów była następująca:

usługi obce: 824,93 zł,

w tym:

 • opłaty i prowizje bankowe 466,70 zł

 • utrzymanie strony internetowej 345,63 zł

 • inne usługi 12,60 zł

materiały 111,83 zł

Wynik finansowy w roku w 2020 był ujemny, wyniósł -576,84 zł

Zgodnie z polityką rachunkowości wynik ten pomniejszy dochód z lat ubiegłych. Całkowity dochód z lat ubiegłych przeznaczony jest na finansowanie działalności statutowej FTK w przyszłości.

Część II: założenia na 2021 rok

W grudniu 2020 roku Zarząd przystąpił do planowania działalności w roku 2021. Jest to jubileuszowy, dwudziesty rok działalności FTK. Chcemy uczcić jubileusz wyjątkowym programem koncertów, z koncertem operowo-operetkowym na otwarcie sezonu, oraz upamiętnić dzieje i dorobek naszego Towarzystwa wydając jubileuszowy album.

Podobnie jak w poprzednich latach, Zarząd wystąpił o dotację na realizację Falenickich Koncertów Letnich 2021. Program został zgłoszony w otwartym konkursie ofert „Organizacja wydarzeń kulturalnych i artystycznych w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy”. Regulamin tego konkursu pozwalał na złożenie tylko jednej oferty.

Zaplanowano następujące koncerty:

13.06 „Gala muzyki operowej i operetkowej”. Orkiestra kameralna i soliści.
27.06 „Paderewski in memoriam”. Marta Wróblewska – sopran, Małgorzata Marczuk – fortepian (studentki UMFC)
11.07 „Mozart kameralnie”. Marzanna Rudnicka, Agnieszka Kurowska-Janecka, kwartet Primo Incontro, Adam Mazurek
25.07 „Chopin”. Uczestnik Konkursu Chopinowskiego, student UMFC
8.08 Saksofony”. Studenci UMFC – kwartet saksofonowy
22.08 „Musicale”.Dyplomanci UMFC

Wszystkie koncerty odbędą się na otwartej scenie Kulturoteki. Będziemy przykładać szczególną wagę do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, dystansu i dezynfekcji, stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów.

W ramach tego zadania zaplanowano wydanie jubileuszowego albumu, tak aby był gotowy przed rozpoczęciem koncertów. Album będzie zawierał zdjęcia Zbigniewa Wizimirskiego, dokumentujące 20 lat działalności FTK i zaangażowania falenickiej społeczności, oraz niezbędne informacje o naszych wydarzeniach. Zależy nam na pięknej, artystycznej formie i wysokim poziomie wykonania samego albumu oraz na ukazaniu unikalnego charakteru falenickiego fenomenu. Nad przygotowaniem pracuje zespół we współpracy z profesjonalnym grafikiem.

Całkowity koszt Falenickich Koncertów Letnich został oszacowany na kwotę 48 740 zł, w tym koszty składu i druku albumu – 19 000 zł.

Wystąpiliśmy o dotację w kwocie 48 260 zł. Zadeklarowany wkład własny wyniósł 5 460 zł, z czego 480 zł to wkład finansowy a 4 980 zł – wkład osobowy, czyli wyceniona praca wolontariuszy i członków Towarzystwa.

Przyznano nam dotację w wysokości 30 000 zł. Pozwoli ona na zrealizowanie planu koncertów lecz nie pokryje kosztów albumu. W lutym 2021 Zarząd zwrócił się do Burmistrza Dzielnicy z prośbą o dofinansowanie wydania albumu. 10 marca otrzymaliśmy pisemną obietnicę dofinansowania w wys. 13 000 zł. Pozostałe koszty albumu Zarząd postara się pokryć ze środków pozyskanych od sponsorów oraz z własnych środków FTK, a także poszuka możliwości obniżenia kosztów wydania.

Zarząd przyjął proponowaną dotację i dokona odpowiedniej korekty w kosztorysie.

Z powodu trwającej pandemii Zarząd nie planuje Wawerskiej Parady Niepodległości. Nie mamy przyznanych środków, nie znamy też planów Urzędu Dzielnicy. W tej kwestii będziemy dostosowywać się do sytuacji. Z pewnością przygotujemy jakąś formę uczczenia 11 listopada.

W najbliższym czasie Zarząd zamierza doprowadzić do należytego sfinalizowania sprawy użyczenia przez ZGN pomieszczenia przy Włókienniczej 54.

Utrzymanie atrakcyjności i wysokiego poziomu naszych koncertów wymagać będzie od Zarządu dostosowania się do nowego miejsca i warunków współpracy z Filią WCK Falenica oraz do ograniczeń stwarzanych przez stan epidemii.

W przyznaniu dotacji oraz dodatkowych środków na wydanie albumu widzimy wyraz uznania ze strony władz Dzielnicy dla dorobku FTK i naszego zaangażowania w rozwój życia kulturalnego i patriotycznego Wawra. Bardzo nas to cieszy. Tegoroczne, wyjątkowo ambitne plany będą znacznym obciążeniem dla budżetu FTK. Z powodu pandemii spodziewamy się ograniczenia publiczności na naszych koncertach, a co za tym idzie, skromniejszych darowizn do puszek. Apelujemy zatem do Państwa – Członków Towarzystwa – o odpis 1% podatku, dobrowolne wpłaty oraz zaangażowanie rodzin, sąsiadów, znajomych w pomoc finansową dla FTK.

Sporządzono:

10 marca 2020 r.