Statut

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

STATUT FALENICKIEGO TOWARZYSTWA KULTURALNEGO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Falenickie Towarzystwo Kulturalne, zwane dalej Towarzystwem, jest stowarzyszeniem działającym na rzecz ogółu społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności lokalnej.

§ 2

Towarzystwo działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 31 lipca 2001r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 79 poz.855 ) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr…poz 873 ), oraz niniejszego statutu, i posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Towarzystwa jest Warszawa, a terenem jego działalności jest Rzeczpospolita Polska.

Dla właściwego realizowania celów określonych w Statucie Towarzystwo może również prowadzić działalność poza obszarem Polski.

§ 4

Nadzór nad Towarzystwem sprawuje Starosta właściwy ze względu na siedzibę Towarzystwa.

§ 5

Towarzystwo może być członkiem międzynarodowych organizacji, związków i stowarzyszeń.

II. CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 6

Celami Towarzystwa są:

1. działanie na rzecz poprawy lokalnych warunków i możliwości dostępu do kultury ogółu społeczności lokalnej – w tym poprawy warunków rozwoju osób i więzi międzyludzkich (rodzinnych / społecznych / środowiskowych);

2. lokalne promowanie szeroko rozumianej kultury, dziedzictwa kulturowego i sztuki;

3. lokalne wspieranie edukacji w zakresie kultury i sztuki;

4. integrowanie środowisk lokalnych, szczególnie środowisk kulturalno-artystycznych;

5. przyczynianie się do udziału społeczności lokalnej w międzynarodowych programach i wydarzeniach o charakterze kulturalno-artystycznym.

§ 7

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:

1. organizowanie wydarzeń i stałych programów kulturalnych – festiwali, koncertów, wernisaży, wystaw, przedstawień, spotkań towarzyskich, sympozjów, itp.;

2. prowadzenie i rozwój lokalnych zespołów artystycznych;

3. prowadzenie warsztatów artystycznych, kursów itp. dla osób zainteresowanych rozwijaniem umiejętności artystycznych;

4. prowadzenie stałych, lokalnych placówek i obiektów kulturalnych;

5. podejmowanie działań zmierzających do zagospodarowania dostępnych lokalnie obiektów i terenów zielonych dla celów działalności kulturalnej;

6. współpracę z organami administracji publicznej działającymi w sferze kultury ( w tym

wykonywanie zadań przez nie zlecanych), oraz z innymi organizacjami działającymi na rzecz społeczności lokalnej – parafiami, szkołami i samorządem osiedlowym;

7. współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi, zainteresowanymi współpracą i wspieraniem Towarzystwa w realizacji celów statutowych;

§ 8

Wszelkie osiągane przez Towarzystwo dochody mogą być przeznaczane tylko na jego działalność statutową lub na realizację zadań publicznych. W szczególności zabrania się:

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników Towarzystwa oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Towarzystwa pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”

2. przekazywania majątku na rzecz członków lub pracowników Towarzystwa oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, a w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3. wykorzystywania majątku Towarzystwa na rzecz członków lub pracowników Towarzystwa oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich;

4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jego organów lub pracownicy, oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9

Członkowie Towarzystwa dzielą się na zwyczajnych, honorowych i wspierających.

§ 10

Członkami zwyczajnymi mogą być osoby pełnoletnie, obywatele Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemcy zainteresowani realizacją celów Towarzystwa, którzy złożą deklarację przystąpienia do Towarzystwa, będą uczestniczyć w jego działalności i uzyskają akceptację Zarządu .

§ 11

Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie Członków osobom szczególnie zasłużonym dla działalności Towarzystwa.

§ 12

Członkami wspierającymi Towarzystwa mogą być osoby fizyczne lub prawne, polskie lub obce, które podejmą wspieranie materialne lub organizacyjne działalności FTK. Sposób wspierania uzgadniany jest z Zarządem.

§ 13

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1. czynnego i biernego udziału w wyborach do władz FTK;

2. wpływania na kierunki i charakter działalności FTK;

3. aktywnego uczestnictwa w prowadzonej działalności Towarzystwa

4. udziału w przedsięwzięciach i wydarzeniach organizowanych przez Towarzystwo na preferencyjnych zasadach określonych przez Zarząd

5. otrzymywania materiałów informacyjnych nt. prowadzonej przez Towarzystwo działalności

§ 14

Członkowie wspierający i honorowi mają prawo do korzystania z efektów działalności Towarzystwa w sposób ustalony uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków bądź Zarządu.

§ 15

Członkowie zwyczajni Towarzystwa mają obowiązek:

1. aktywnego uczestnictwa w działalności FTK;

2. przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz FTK;

3. opłacania składek członkowskich uchwalonych przez Walne Zgromadzenie.

§ 16

Członkowie honorowi i wspierający nie mają

1. obowiązku płacenia składek członkowskich

2. czynnego ani biernego prawa wyborczego

3. głosu stanowiącego

§ 17

Członkostwo honorowe lub zwyczajne ustaje z chwilą:

1. zgonu członka;

2. wystąpienia członka z Towarzystwa, zgłoszonego Zarządowi na piśmie;

3. wykluczenia z Towarzystwa.

§ 18

Członek wspierający traci status członka w przypadku wstrzymania wsparcia zadeklarowanego na rzecz Towarzystwa.

§ 19

Członek może być wykluczony z Towarzystwa w przypadku działania na jego szkodę. Członek zwyczajny może być również wykluczony z Towarzystwa w przypadku zaniechania uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia. Uchwały w sprawie wykluczenia podejmuje Zarząd. Członek ma prawo odwołać się w terminie 14 dni do Walnego Zgromadzenia na piśmie. Decyzja Walnego zgromadzenia jest ostateczna.

IV. WŁADZE TOWARZYSTWA

§ 20

Organami władzy Towarzystwa są:

1. Walne Zgromadzenie Członków

2. Zarząd

3. Komisja Rewizyjna

§ 21

1. Kadencja władz Towarzystwa trwa trzy lata .

2. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, decyzje i uchwały organów władzy Towarzystwa zapadają bezwzględną większością głosów.

§ 22

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa. Składa się ze wszystkich członków zwyczajnych FTK.

§ 23

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej jeden raz w roku kalendarzowym, w terminie do 31 marca każdego roku.

2. Zarząd może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może być również zwołane przez Komisję Rewizyjną.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może być również zwołane na wniosek co najmniej 10 członków zwyczajnych.

5. Posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków są ważne pod warunkiem uczestniczenia w nich przynajmniej połowy członków w pierwszym terminie i bez względu liczbę członków obecnych w drugim terminie.

6. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje decyzje w formie uchwał.

7. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków obowiązują natychmiast po przyjęciu

§ 24

Walne Zgromadzenie Członków powołuje ze swego grona:

1. Prezesa Towarzystwa

2. Zarząd

3. Komisję Rewizyjną

§ 25

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podejmowane są bezwzględną większością głosów przy obecności minimum połowy jego członków w pierwszym terminie i bez względu na liczbę członków obecnych w drugim terminie.

§ 26

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

1. uchwalanie Statutu;

2. wytyczanie głównych kierunków i charakteru działalności FTK;

3. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach ważnych dla Towarzystwa, a nie uregulowanych Statutem;

4. powoływanie i odwoływanie Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

6. rozpatrywanie odwołań członków zwyczajnych od uchwał Zarządu;

7. zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną;

8. rozwiązanie Towarzystwa.

§ 27

1. Komisja Rewizyjna jest organem o uprawnieniach kontrolnych i nadzorczych.

2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą 3 osoby, które wybierają ze swego składu Przewodniczącego.

3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być członkiem Zarządu Towarzystwa ani pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

4. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 28

Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są bezwzględną większością głosów przy obecności minimum połowy jej członków.

§ 29

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. kontrolowanie działalności Towarzystwa pod względem zgodności z przepisami prawa, Statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków;

2. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd;

3. przedstawianie na życzenie Walnego Zgromadzenia oceny działalności Zarządu

4. składanie rocznych sprawozdań ze swojej działalności.

5. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków w przypadku określonym w § 23 p.3

§ 30

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący przynajmniej dwa razy do roku z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu

§ 31

Decyzje dotyczące uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej podczas kadencji podejmowane są na wniosek Komisji bezwzględną większością głosów przy obecności więcej niż połowy członków Towarzystwa w pierwszym terminie i bez względu na liczbę członków obecnych w drugim terminie.

§ 32

Zarząd powoływany jest przez Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów przy obecności więcej niż połowy członków w pierwszym terminie i bez względu na liczbę członków obecnych w drugim terminie.

§ 33

Członek Zarządu nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 34

Organem wykonawczym Towarzystwa jest Zarząd, który składa się z 3 do 6 osób. Pracami

Zarządu kieruje Prezes Towarzystwa. Zarząd wybiera ze swego składu Wiceprezesa.

§ 35

Decyzje dotyczące uzupełnienia składu Zarządu podczas kadencji podejmowane są na wniosek Zarządu bezwzględną większością głosów przy obecności więcej niż połowy członków Towarzystwa w pierwszym terminie i bez względu na liczbę członków obecnych w drugim terminie.

§ 36

Do kompetencji Zarządu należy :

1. czuwanie nad realizacją celów statutowych;

2. kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa;

3. podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących działalności FTK

4. reprezentowanie Towarzystwa wobec osób trzecich;

5. zarządzanie majątkiem Towarzystwa;

6. zwoływanie zebrań Walnego Zgromadzenia;

7. podejmowanie decyzji o przyjmowaniu i odwoływaniu członków Towarzystwa.

§ 37

Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów przy obecności min. połowy jego członków, w obecności prezesa lub wiceprezesa.

§ 38

FTK reprezentowane jest przez Zarząd, a w przerwie między posiedzeniami Zarządu przez Prezesa Towarzystwa.

§ 39

Oświadczenia woli w imieniu Zarządu składa łącznie dwóch Członków Zarządu.

§ 40

Kadencja Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.

V. FUNDUSZE I MAJĄTEK TOWARZYSTWA

§ 41

Fundusze i majątek FTK powstają z darowizn, spadków, zapisów, subwencji osób prawnych, dochodów z własnej działalności, składek członkowskich, oraz z ofiarności publicznej i dotacji państwowych i samorządowych.

§ 42

Wysokość składek członkowskich ustala Walne Zgromadzenie.

§ 43

Majątek FTK składa się z ruchomości i nieruchomości. Funduszami i majątkiem zarządza Zarząd.

§ 44

Zobowiązania majątkowe zaciąga w imieniu Zarządu łącznie dwóch członków Zarządu, w tym Prezes.

§ 45

Nabywanie i zbywanie nieruchomości wymaga uchwały Zarządu.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 46

Zmiana niniejszego Statutu dokonana może być uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków podjętą większością 2/3 oddanych głosów w obecności co najmniej połowy członków w pierwszym terminie i bez względu na liczbę członków obecnych w drugim terminie.

§ 47

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się mocą uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętą większością 2/3 oddanych głosów lub w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia .

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.(j. t. Dz. U. z 2001r., Nr 79, poz.855 ) z późniejszymi zmianami.

Tekst jednolity, obowiązujący od dnia 11 marca 2011 r.