Bilans 2021, rachunek zysków i strat

Oto nasz bilans i inne elementy sprawozdania finansowego w postaci zrozumiałej dla człowieka:

Falenickie Towarzystwo Kulturalne    
     
     
BILANS sporządzony na dzień 31.12.2021  
na podstawie załącznika 6 – ustawy o rachunkowości
AKTYWA    
  Stan aktywów na dzień:
Wyszczególnienie aktywów (początek roku) (koniec roku)
1 2 3
     
A. AKTYWA TRWAŁE 0,00 0,00
     
I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00
III. Należności długoterminowe 0,00 0,00
IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
     
B. AKTYWA OBROTOWE 7 418,41 6 318,93
     
I. Zapasy 0,00 0,00
II. Należności krótkoterminowe 50,74 42,14
III. Inwestycje krótkoterminowe 7 367,67 6 276,79
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
     
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 0,00
     
     
Aktywa razem 7 418,41 6 318,93
     
     
     
PASYWA    
  Stan pasywów na dzień:
Wyszczególnienie pasywów (początek roku) (koniec roku)
1 2 3
     
A. FUNDUSZ WŁASNY 7 418,41 6 318,53
     
     
I. Fundusz statutowy 0,00 0,00
II. Pozostałe fundusze 0,00 0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 7 995,25 7 418,41
IV. Zysk (strata) netto -576,84 -1 099,88
     
   
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 0,00 0,00
     
I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00
II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe 0,00 0,40
IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
     
     
Pasywa razem 7 418,41 6 318,93
   

….

Rachunek zysków i strat 2021

  Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021
  na podstawie załącznika 6 – ustawy o rachunkowości
   
Poz Wyszczególnienie Kwota za rok poprzedni Kwota za rok obrotowy
 
1 2 4
     
A. Przychody z działalności statutowej 35 690,40 40 873,20
I Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 35 690,40 40 873,20
II Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00
III Przychody z pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00
B. Koszty działalności statutowej 35 330,48 40 704,15
I Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 35 330,48 40 704,15
II Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00
III Koszty pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 359,92 169,05
       
D. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 0,00
E. Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 0,00 0,00
       
G. Koszty ogólnego zarządu 936,76 1 268,93
       
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) -576,84 -1 099,88
       
I. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,00
J. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00
       
K. Przychody finansowe 0,00 0,00
L. Koszty finansowe 0,00 0,00
       
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) -576,84 -1 099,88
N. Podatek dochodowy    
O. Zysk (strata) netto (M-N) -576,84 -1 099,88
     

…….

Informacja dodatkowa        
Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo;
Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji wynikają z rozrachunku z kontrahentami i są ujęte w bilansie (pasywa, poz. B.III).
Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii;
Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.
Uzupełniające dane o aktywach i pasywach;  
Na aktywa obrotowe w punkcie „inwestycje krótkoterminowe” składają się środki w kasie oraz na koncie bankowym. W pozycji zobowiązania i należności ujęto salda rozliczeń z naszymi kontrahentami. Wynik finansowy (dodatni lub ujemny) modyfikuje w roku następnym zysk/stratę z lat poprzednich. Ponieważ FTK nie posiada kapitału założycielskiego, kapitałem własnym stowarzyszenia na zamknięcie roku bilansowego jest zawsze zysk z lat ubiegłych powiększony/pomniejszony o wynik finansowy bieżącego roku.
Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych;
Przychody działalności statutowej
I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
– dotacja na Koncerty Letnie 30 000,00 zł Urząd Dzielnicy Wawer
– środki z 1% podatku 6 153,20 zł
– darowizny osób fizycznych:i prawnych 4 720,00 zł
w tym darowizny imienne 3220
zbiórka publiczna 1500
RAZEM 40 873,20 zł
 
II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego
organizacja nie prowadzi 0,00 zł
Składek członkowskich organizacja nie pobiera.
Informacje o strukturze poniesionych kosztów;
Koszty działalności statutowej:
I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w tym z dotacji z 1% z darowizn
– Koncerty Letnie 38 409,77 zł 30 000,00 zł 2 736,40 zł 5 673,37 zł
– Parada Niepodległości 1 614,12 zł 0,00 zł 1 009,66 zł 604,46 zł
Jubileusz FTK 150,62 zł 150,62 zł
Rocznica Powstania Warszawskiego 37,64 zł 37,64 zł
Scena Młodych 492,00 zł 492,00 zł
RAZEM 40 704,15 zł 30 000,00 zł 3 746,06 zł 6 277,83 zł
II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego
Organizacja nie prowadziła 0 zł
Koszty ogólnego zarządu (administracyjne) 1 268,93 zł 0,00 zł 0,00 zł 1 268,93 zł
CAŁKOWITE KOSZTY 41 973,08 zł 30 000,00 zł 3 746,06 zł 7 546,76 zł
Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;
Stowarzyszenie nie tworzy funduszu statutowego.
Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych;
Stowarzyszanie posiada status organizacji pożytku publicznego. Przychody z 1% podatku są podane w punkcie 4. Przychody te pozyskujemy bezkosztowo, dzięki pracy naszych wolontariuszy. Sposób wydatkowania 1% podatku podano w punkcie 5.
Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.
Stowarzyszenie otrzymało darowizny od osób prywatnych i przeznaczyła je na działanie statutowe w zakresie działalności nieodpłatnej. Szczegóły podane są w punktach 4 i 5. Informację o otrzymanych darowiznach upubliczniamy w ramach ujawnienia całego sprawozdania finansowego.