Sprawozdanie merytoryczne za rok 2019

Sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok 2019

Falenickiego Towarzystwa Kulturalnego z siedzibą w Warszawie

04-923 Warszawa, ul. Bartoszycka 45/47 tel. 606-93-84-85; faks: 22-872 –07- 12

e-mail: ftk@wp.eu; http:/ www.falenica-kultura.waw.pl

KRS 0000103919; NIP 952-18-94-542; REGON 015193088 00012;

Data rejestracji w KRS 09.04.2002

Status organizacji pożytku publicznego Towarzystwo uzyskało 30.12.2004 r.

W skład władz Falenickiego Towarzystwa Kulturalnego wchodzą:

Zarząd: Agnieszka Kurowska-Janecka – prezes, Joanna Kozłowska – wiceprezes

Ludwika Ryszka – członek.

Komisja Rewizyjna: Zbigniew Wizimirski – przewodniczący, Teresa Janota – członek

Jerzy Kijowski – członek.

Zarząd, we współpracy z Komisją Rewizyjną, w 2019 roku kontynuował z powodzeniem działalność Towarzystwa.

Podjęte zostały starania o pozyskanie od Urzędu Dzielnicy Wawer środków finansowych na realizację zadań statutowych Towarzystwa. Program został zgłoszony w ofercie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego skierowanej do Urzędu Dzielnicy Wawer i obejmował Falenickie Koncerty Letnie.

Całkowity koszt Falenickich Koncertów Letnich 2019 został wyceniony na kwotę 34 300 zł
z czego wystąpiliśmy o dotację w kwocie 28 700 zł, a udział finansowy własny wynosił 3 200 zł. Pozostała kwota 2 400 zł, to praca wolontariuszy i członków Towarzystwa.

Na Falenickie Koncerty Letnie uzyskaliśmy od Urzędu dotację w kwocie 19 000 zł, co stanowiło ok. 56 % całkowitych kosztów zadania według pierwotnego kosztorysu. Zmusiło to Zarząd do korekty całego projektu. Przede wszystkim zrezygnowano z najbardziej kosztownego koncertu arii operetkowych. Po korekcie przewidywane środki finansowe własne na realizację koncertów wyniosły 1 900 zł , a wkład osobowy (praca wolontariuszy) został wyceniony na 2 260 zł. Otrzymana dotacja stanowiła 82,04% całkowitych kosztów projektu. Faktycznie z naszych środków wydatkowaliśmy kwotę 2 327,43zł.

FTK z powyższych środków zorganizowało 5 koncertów z towarzyszącymi im wystawami prac plastycznych. Wydarzenia te były adresowane do odbiorców indywidualnych. We wszystkich wydarzeniach uczestniczyło ok. 1100 osób. Nie zapraszaliśmy odbiorców instytucjonalnych.

Cykl Falenickie Koncerty Letnie 2019 obejmował następujące wydarzenia:

L.p.

Data

Nazwa koncertu i wystawa

Miejsce

Liczba odbiorców indywidualnych

1.

30.06. 2019

Koncert: Bartosz Smorągiewicz Ensemble:

przeboje muzyki klasycznej w wersji gypsy jazzowej,

wystawa: Teresa i Dariusz Kowalscy – „Twórcze dialogowanie” (rzeźba).

Scena w ogrodzie

300 osób

2

14.07.2019

Koncert: Kwartet smyczkowy Muscada String Quartet,

wystawa: Piotr Pańkowski  – „Psy” (instalacja malarska).

Scena w ogrodzie

300 osób

3

28.07.2019

Koncert: Aleksandra Świdzińska Quartet: standardy jazzowe,

wystawa: Katarzyna Małyszko – „Makałatki” (patchwork).

Scena w ogrodzie 200 osób

4

11.08.2019

Koncert: Zespół wokalny Il Canto Interpretacje pieśni Fryderyka Chopina i Stanisława Moniuszki

Moniuszko spotyka Chopina”,

wystawa: Magdalena Magrzyk – malarstwo.

Scena w ogrodzie

200 osób

5

25.08.2019

Koncert: Utwory religijne Stanisława Moniuszki,

Wystawa: Michał Bogucki – „Śladem ikony”.

Scena w kościele 100 osób

Wszystkie cele określone w projekcie zostały osiągnięte.

Repertuar koncertów i tematyka wystaw były różnorodne i interesujące. Zostały wygłoszone prezentacje, przekazujące słuchaczom wiedzę o muzyce, również artyści plastycy opowiadali o swojej twórczości – tym sposobem uczestnictwo w wydarzeniach wzbogaciło wiedzę o muzyce i sztuce wśród mieszkańców dzielnicy. Koncerty służyły szczególnie popularyzacji muzyki polskich kompozytorów: Stanisława Moniuszki, prezentowanej w 3 koncertach, oraz pieśni Chopina. Były miejscem promocji artystów i muzyków, ich osiągnięć i wizerunku. Służyły integracji międzypokoleniowej poprzez udział publiczności w różnym wieku, od dzieci i młodzieży po osoby starsze, a także poprzez zaangażowanie kilkunastu osób w wolontariat. Były dostępne dla osób o różnym statusie materialnym, także tych, które ze względów finansowych nie mogą sobie pozwolić na udział w płatnych wydarzeniach artystycznych. Stanowiły kontynuację 17.letniej tradycji Falenickich Koncertów Letnich, a także czytelne nawiązanie do historycznego charakteru dzielnicy Wawer: podmiejskiego letniska o artystycznym klimacie. Koncerty i wystawy wzbogaciły ofertę kulturalną Wawra i podtrzymały wizerunek dzielnicy promującej kulturę i sztukę.

W styczniu 2019 r. odbyły się również 3 koncerty „Wawerskie Kolędowanie” realizowane według projektu przygotowanego w 2018 roku.

15 września 2019 FTK wzięło udział w dzielnicowym projekcie  „Kolej na Wawer”. Na parkingu przy Urzędzie Dzielnicy Wawer zaprezentowaliśmy wystawę zdjęć z naszych koncertów  i parad autorstwa Zbigniewa Wizimirskiego oraz wystawę niektórych prac pochodzących z projektu „Zszywanie Wawra”, realizowanego w 2018 roku przez FTK we współpracy z filiami WCK „

Ponieważ obowiązujący w 2019 r. regulamin konkursu ofert na realizację zadania publicznego dopuszczał złożenie tylko jednej aplikacji, którą stanowiła oferta Falenickich Koncertów Letnich 2019, prowadzone były na początku 2019 r. rozmowy z władzami Dzielnicy o sfinansowanie obchodów Wawerskiej Parady Niepodległości. Nie przyniosły one jednoznacznej deklaracji zapewnienia środków na zorganizowanie Parady. Zarząd postanowił zatem wystąpić do Biura Programu Niepodległa z wnioskiem o dotację z Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.

Opracowano projekt „Wawerska Parada Niepodległości. Śląskie Fajrowanie”, nawiązujący do obchodzonej w roku 2019 rocznicy Pierwszego Powstania Śląskiego i składający się z
4 elementów:

 • konkurs historyczny dla szkół „Śląska droga do Niepodległej”;
 • pochód z udziałem orkiestry, mieszkańców i władz dzielnicy;
 • koncert orkiestry górniczej;
 • wystawa prac plastycznych „Śląskie stroje regionalne”.

Złożony wniosek obejmował koszty na ogólną kwotę 16 000,-zł, z czego wystąpiliśmy o dotację w kwocie 13 600,- zł, a udział finansowy własny wraz z wyceną pracy wolontariuszy – członków Towarzystwa wynosił 2 400,-zł.

Pomimo pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej wniosku nie uzyskaliśmy dotacji.

W toku dalszych rozmów z Urzędem Dzielnicy na temat Parady zaproponowano nam wykonanie tego zadania we współpracy z Wawerskim Centrum Kultury. Zarząd, z powodu braku innych źródeł finansowania projektów, przystał na tę propozycję. Zasadniczą część kosztów projektu sfinansowało WCK. Nasz udział finansowy wyniósł 1301,25 zł. Dużą pomoc okazała WSH FALA, przekazując 400 zł darowizny na ten cel.

Przygotowanie obchodów wymagało od wolontariuszy – członków FTK wielkiego zaangażowania na kilku frontach, a podjęte przez FTK działania, pomimo pewnych trudności, zaowocowały wspaniałymi wydarzeniami.

Zarząd FTK przy wsparciu Wydziału Oświaty Urzędu Dzielnicy Wawer wystąpił do wawerskich szkół o udział młodzieży w konkursie wiedzy o Powstaniach Śląskich pt. „Śląska droga do Niepodległej”. Etap pierwszy szkoły organizowały we własnym zakresie. Etap drugi finałowy zorganizowali wolontariusze FTK. Zapewniono nagrody i dyplomy dla finalistów konkursu.

FTK zaprosiło także placówki kulturalne i wychowawcze do udziału w wystawie „Śląskie stroje regionalne” i koordynowało ich realizację. Efektem było przygotowanie blisko 30 prac plastycznych.

Finałem obchodów była Wawerska Parada Niepodległości „Śląskie Fajrowanie” 11 listopada 2019. Miała ona tradycyjny charakter i obejmowała:

 • pochód mieszkańców i władz Dzielnicy Wawer ulicami Falenicy;
 • polonez „na 500 par” na placu przy ul. Bystrzyckiej;
 • wspólne odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego;
 • wystrzał armatni w wykonaniu Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej Semper Fidelis Res Publicae;
 • koncert w wykonaniu Orkiestry Dętej KWK „Pokój” z Rudy Śląskiej;
 • wręczenie nagród laureatom konkursu historycznego „Śląska droga do Niepodległej”;
 • wystawę prac plastycznych „Śląskie stroje regionalne”;
 • gorącą grochówkę i herbata;
 • na zakończenie „śpiewanki” patriotyczne w restauracji „Stara Kuźnia”.

Kolejną inicjatywą Zarządu podjętą w 2019 r. były rozpoczęte rozmowy z Burmistrzem Dzielnicy na temat wydania albumu jubileuszowego o działalności Falenickiego Towarzystwa Kulturalnego
w środowisku wawerskim. Niestety nie uzyskaliśmy potrzebnych dotacji. Poszukujemy możliwości pozyskania środków również z innych źródeł, a aktualnie gromadzimy dokumentację na naszej stronie internetowej.

Zarząd w okresie sprawozdawczym spotykał się systematycznie w celu dokonywania uzgodnień związanych z planowaniem działalności i realizacją założonych planów. Na bieżąco współpracował również z członkami Komisji Rewizyjnej oraz aktywnymi członkami Stowarzyszenia.

Falenickie Towarzystwo Kulturalne realizuje swoje statutowe zadania już od osiemnastu lat. Obecny Zarząd jest kontynuatorem misji dostarczania falenickiej społeczności wartościowych wydarzeń kulturalnych w najrozmaitszej formie. Organizuje spotkania na koncertach i wernisażach, a tym samym angażuje i zacieśnia więzi międzyludzkie – rodzinne, sąsiedzkie, środowiskowe,
a także propaguje rodzimych artystów.

Nasza działalność opiera się na aktywności społecznej: zarządu, członków, sponsorów
i sympatyków FTK. Nie zatrudniamy pracowników w ramach stosunku pracy. W ramach umów
o dzieło realizowane były zadania przewidziane w kosztorysach projektów.

Do głównych statutowych zadań Towarzystwa należy:

 1. działanie na rzecz poprawy lokalnych warunków i możliwości dostępu do kultury ogółu społeczności lokalnej – w tym poprawy warunków rozwoju osób i więzi międzyludzkich (rodzinnych / społecznych / środowiskowych);
 2. lokalne promowanie szeroko rozumianej kultury, dziedzictwa kulturowego i sztuki;
 3. lokalne wspieranie edukacji w zakresie kultury i sztuki;
 4. integrowanie środowisk lokalnych, szczególnie środowisk kulturalno-artystycznych;
 5. przyczynianie się do udziału społeczności lokalnej w międzynarodowych programach
  i wydarzeniach o charakterze kulturalno – artystycznym.

Towarzystwo może realizować swoje cele w różnorodnej formie, szczególnie poprzez:

 1. organizowanie wydarzeń i stałych programów kulturalnych – festiwali, koncertów, wernisaży, wystaw, przedstawień, spotkań towarzyskich, sympozjów, itp.;
 2. prowadzenie i rozwój lokalnych zespołów artystycznych;
 3. prowadzenie warsztatów artystycznych, kursów itp. dla osób zainteresowanych rozwijaniem umiejętności artystycznych;
 4. prowadzenie stałych, lokalnych placówek i obiektów kulturalnych;
 5. podejmowanie działań zmierzających do zagospodarowania dostępnych lokalnie obiektów
  i terenów zielonych dla celów działalności kulturalnej;
 6. współpracę z organami administracji publicznej działającymi w sferze kultury (w tym wykonywanie zadań przez nie zlecanych), oraz z innymi organizacjami działającymi na rzecz społeczności lokalnej – parafiami, szkołami i samorządem osiedlowym;
 7. współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi, zainteresowanymi współpracą
  i wspieraniem Towarzystwa w realizacji celów statutowych.

Do najważniejszej sfery działalności należy podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej. Działalność tę realizujemy w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego sklasyfikowanej pod nr PKD 90.01.Z oraz 90.02.Z.

Uczestnictwo w naszych wydarzeniach kulturalnych adresowane jest do mieszkańców osiedli położonych wzdłuż otwockiej linii kolejowej, czyli mieszkańców Dzielnicy Wawer, a także pobliskich miejscowości: Józefowa, Otwocka i Wiązowny.

FTK prowadzi wyłącznie nieodpłatną działalność pożytku publicznego. Nie prowadzi działalności innej, ani też odpłatnej. Nie prowadzi również działalności gospodarczej i nie posiada jednostek terenowych.

Zarząd Towarzystwa i zaangażowani członkowie nie pobierają za swoją działalność żadnych wynagrodzeń. Wspierają Towarzystwo nie tylko pracą, ale również finansowo. Użyczają swoje samochody, telefony, drukarki i inny sprzęt potrzebny do bieżącej działalności FTK.

W roku 2019, jako organizacja pożytku publicznego, Towarzystwo korzystało ze zwolnień:

 • z podatku dochodowego od osób prawnych

– z tego tytułu od podatku CIT zwolniona została kwota 4301,24 zł

 • z opłat skarbowych i sądowych.

Do sponsorów FTK w 2019 r. należeli:

 • Władze Dzielnicy Warszawa Wawer, dzięki którym odbyły się Falenickie Koncerty Letnie,
  i Wawerska Parada Niepodległości;
 • Ksiądz Proboszcz Parafii NSPJ udostępniając nam ogród przykościelny, wnętrze kościoła, pomieszczenia gospodarcze, a także użyczając prąd. Dzięki jego uprzejmości mogliśmy realizować nasze koncerty;
 • Artyści plastycy, którzy na wystawach zaprezentowali swój dorobek artystyczny dzieląc się
  z nami własnym spojrzeniem na świat;
 • Hotel „Boss” sponsorując grochówkę na Wawerską Paradę Niepodległości;
 • Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej SEMPER FIDELIS RES PUBLICAE uczestnicząc w Paradzie w strojach historycznych i rozpoczynając nasze obchody wystrzałem armatnim;
 • Cukiernia „Andrzej Kozak”, sponsor poczęstunku dla artystów i słodkich upominków na zakończenie każdego koncertu;
 • Pan Jerzy Woszczyk, prezes Spółdzielni „Fala”, ofiarodawca słodyczy i napojów oraz darowizny finansowej;
 • Restauracja „Stara Kuźnia” użyczając nam sprzęt kuchenny i gorącą wodę do herbaty, a także udostępniając pomieszczeń na wspólne patriotyczne „Spiewanki” podczas Parady;
 • Cukiernia & Kafeteria Meryk, sponsorując słodkie rogale świętomarcińskie i ciasteczka do poczęstunku dla orkiestry, harcerzy i służb pomocniczych;
 • Pani Zofia Szczepaniak i Pan Stanisław Lach, którzy zaopatrzyli nas w stoliki, namioty i krzesła po preferencyjnej cenie;
 • ACAD drukując po preferencyjnych stawkach i w błyskawicznym tempie foldery i pocztówki;
 • XXV LO w Falenicy użyczając sal na zorganizowanie konkursu historycznego;
 • Pan Adam Hlebowicz Dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN w Warszawie sponsorując nagrody dla uczestników konkursu i wystaw;
 • Hutniczo – Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa z Katowic, udzielając zgody na wykorzystanie mozaiki „Róże Nikiszowca” jako graficznego motywu przewodniego Parady.

Sponsorzy otrzymali od Zarządu FTK podziękowania za wsparcie finansowe i rzeczowe.

W roku 2019 Zarząd zawarł w sumie 16 umów o współpracy z wolontariuszami, w tym z osobami będącymi:

 • we władzach FTK 3 umowy
 • członkami FTK 10 umów
 • pozostałymi osobami 2 umowy
 • osobami niepełnoletnimi 1 umowa

Umowy zawarte były na okres dłuższy niż 30 dni. Nie zawieraliśmy umów na czas do 30 dni.

Wszystkim naszym wolontariuszom, mieszkańcom, sympatykom i sponsorom składamy gorące podziękowania. Bez waszej pomocy i wsparcia nie byłaby możliwa realizacja naszych ubiegłorocznych przedsięwzięć.

Przedstawiony bogaty program artystyczny był możliwy do wykonania dzięki naszym członkom i ich rodzinom zaangażowanym w realizację koncertów i parady, a szczególnie: Basi i Zbyszkowi Wizimirskim, Ani Roszkowskiej, Klarze Zawadzie, Elizie Wierzcholskiej, Jadwidze Pawlik, Marii Rybskiej, Krystynie Frankowskiej, Małgorzacie Dzwonkowskiej, Markowi Ryszce, Teresie Janowicz, Małgorzacie Olkuśnik, Ewie Szymańskiej oraz młodzieży szkolnej i wszystkim innym osobom tu niewymienionym, którzy pomagali nam w realizacji poszczególnych działań, także w ramach umów wolontariackich.

Stan członków Towarzystwa na dzień 31.12.2019 wynosił 166 osób. W 2019 r. nie przyjęliśmy żadnych członków, natomiast wykreślono 3 członków po uzyskaniu informacji o ich śmierci.

W 2019 roku zawarliśmy 13 umów cywilnoprawnych – umów o dzieło, na łączną kwotę brutto

12 600 zł. Umowy zawarto z 12 osobami. Średnie miesięczne wynagrodzenie z tego tytułu wynosi 87,50 zł brutto, zaś maksymalne miesięczne wynagrodzenie dla jednej osoby wyniosło 3000 zł brutto.

W 2019 roku odbyły się 2 kontrole realizacji zadania publicznego przeprowadzone przez przedstawiciela Urzędu Dzielnicy Warszawa Wawer.

Stan konta FTK na 31 grudnia 2018 r. wynosił 5 247,99

oraz stan kasy 2 728,56

Razem 7 976,55

Wykaz środków finansowych, którymi w roku sprawozdawczym dysponowało FTK
w oparciu o „rachunek zysków i strat” przedstawia się następująco:

Suma przychodów w 2019 r. 27 694,30

w tym z działalności nieodpłatnej 27 694,30

Źródła przychodów:

Suma dotacji z Urzędu Dzielnicy Warszawa Wawer (Koncerty Letnie) 19 000,00

Łączna kwota darowizn (od osób fizycznych i prawnych) 2 852,00

Przychody z 1% podatku otrzymane w 2019 r. 5 842,30

Pozostałość z 1% z 2018 r. 0,00 zł

Łączna kwota z 1% podatku 5 842,30

z przychodów finansowych (odsetki bankowe) 0,00 zł

Środki finansowe pozyskane z 1% odpisu podatkowego w kwocie 3 090,53
zostały wykorzystane na realizację zadań statutowych:

 • na Falenickie Koncerty Letnie wydatkowaliśmy z 1%: 2 178,81

 • na Wawerską Paradę Niepodległości wydatkowaliśmy z 1%: 852,25

 • na uczestnictwo w projekcie Kolej na Wawer wydatkowaliśmy z 1%: 59,47

Pozostała kwota 2 751,77 zł zostanie wykorzystana na nasze projekty w 2020 roku.

W 2019 r. nie mieliśmy dodatkowych kosztów wynikających z akcji pozyskiwania środków z 1% . Uzyskanie wpłat nie było finansowane ze środków pozyskanych z 1%.

Poniżej podajemy informację o strukturze naszych kosztów:

Koszt projektu „Falenickie Koncerty Letnie” 21 327,43 zł

Koszt projektu „Wawerskie kolędowanie” 86,32 zł

Koszt udziału w projekcie „Wawerska Parada Niepodległości” 1 301,25 zł

Koszt udziału w projekcie „Kolej na Wawer” 59,47 zł

Koszty ogólnego zarządu (administracyjne) w 2019 roku wyniosły 618,17 zł.

Zaliczone zostały do nich koszty niepowiązane bezpośrednio z żadnym z projektów.

Struktura rodzajowa tych kosztów była następująca:

Usługi obce: 578,77 zł,

w tym:

 • prowizje bankowe 370,70 zł

 • utrzymanie strony internetowej 183,27 zł

 • inne usługi 24,80 zł

Materiały 39,40 zł

Wynik finansowy w roku w 2019 był dodatni, wyniósł 4 301,24 zł

Zgodnie z polityką rachunkowości wynik ten powiększy dochód z lat ubiegłych. Całkowity dochód z lat ubiegłych przeznaczony jest na finansowanie działalności statutowej FTK w przyszłości.

Część II założenia na 2020 rok

Na przełomie grudnia i stycznia 2019 roku Zarząd przystąpił do planowania Falenickich Koncertów Letnich, oraz Wawerskiej Parady Niepodległości na 2020 rok. Niestety regulamin składania ofert umożliwiał złożenie jednego wniosku o sfinansowanie wydarzenia kulturalnego. Zarząd zdecydował się wystąpić do Urzędu Dzielnicy Warszawa Wawer o dotację na realizację 6 Falenickich Koncertów Letnich. Program został zgłoszony w ofercie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zaplanowano następujące koncerty:

:

14.06

Gala Operetkowa: Orkiestra Kameralna Europejskiej Fundacji Promocji Sztuki Wokalnej oraz soliści: Leszek Świdziński (tenor) i Aleksandra Orłowska (sopran). W programie arie i duety operetkowe.

28.06

Olga Stopińska z zespołem: współczesne aranżacje tradycyjnych pieśni kurpiowskich.

12.07

Duet Los Accordos – Przemysław Wojciechowski i Paweł Ściebor: aranżacje

różnych utworów muzycznych.

26.07

Kwartet Poco Leggiero: autorskie aranżacje różnych utworów na kwartet klarnetowy

9.08

Kwartesencja Jovano: znane standardy, utwory bałkańskie, żydowskie, argentyńskie w nowych aranżach.

23.08

Koncert w 100-lecie urodzin św. Jana Pawła II, Marlena Borowska – sopran, Katarzyna

Olszewska – organy. Muzyka sakralna, koncert w kościele.

Pięć koncertów odbędzie się na otwartej scenie Kulturoteki. Chcielibyśmy odtworzyć tam klimat koncertów plenerowych, który przez lata stał się ich wielkim walorem. Wydaje się to trudnym wyzwaniem, zwłaszcza że nie znamy jeszcze nowego miejsca, które ma zupełnie inny charakter. Planując repertuar wybraliśmy nieco większe zespoły z mocniejszym brzmieniem, które powinny wspaniale zaprezentować się na nowej scenie. Tradycyjnie na zakończenie sezonu odbędzie się koncert muzyki sakralnej w kościele parafialnym w Falenicy. Staraliśmy się, aby atrakcyjność i rozmach tegorocznej oferty podkreślały początek nowej ery w życiu kulturalnym Falenicy i Dzielnicy.

Całkowity koszt Falenickich Koncertów Letnich został oszacowany na kwotę 38 320 zł,
z czego wystąpiliśmy o dotację w kwocie 33 200 zł. Zadeklarowany wkład własny wyniósł 5 120 zł, z czego 1500 zł to wkład finansowy a 3 620 zł – wkład osobowy, czyli wyceniona praca wolontariuszy i członków Towarzystwa.

Uzyskaliśmy od Urzędu dotację w kwocie: 30 000,- zł. Przyznanie nam środków w tej wysokości – znacząco wyższych niż w latach poprzednich – prawdopodobnie wiąże się z wyższą punktacją, jaką otrzymaliśmy mając zapewnione miejsce wykonania koncertów w Kulturotece w Falenicy. Przyznana dotacja stanowi 90% wnioskowanej kwoty, tymczasem w latach 2017-2019 przyznawano nam kolejno: od 63%, 82% i 66% wnioskowanych kwot, przy czym już kwoty przez nas wnioskowane były niższe. Zmuszało nas to do drastycznych korekt, przeważnie polegających na rezygnacji z najkosztowniejszych koncertów, i do dużych wydatków ze środków własnych FTK.

Drugą pomyślną dla nas okolicznością, z której skorzystaliśmy, jest zniesienie obowiązku 10% wkładu własnego. Dotychczas bowiem wysokość dotacji, o które mogliśmy zabiegać, była ograniczona stanem naszego konta.

Zarząd przyjął proponowaną dotację i dokonał odpowiedniej korekty w kosztorysie. Zrealizowanie zaplanowanego bogatego programu koncertów prawdopodobnie będzie wymagało większego własnego wkładu finansowego FTK lub uzyskania wsparcia finansowego sponsorów.

Koncertom w tym roku nie będą towarzyszyć wystawy.

Przeniesienie naszych koncertów do nowej Kulturoteki i podjęcie współpracy z Filią WCK Falenica nie pozwala aktualnie planować wystaw. Ze względu na opóźnienia w budowie, nie jest znany harmonogram działań w placówce w okresie Falenickich Koncertów Letnich. Uzgodniliśmy natomiast, że w miarę możności wystawy odbywające się w Filii WCK Falenica będą skoordynowane z planem koncertów, tak aby wernisaże odbywały się w dniu koncertów. Z pewnością ta współpraca z kierownictwem Filii WCK Falenica ułoży się w 2020 roku, co pozwoli podjąć nową formułę wystawową stosowną do miejsca ekspozycji i naszych koncertów.

Chcąc wykorzystać możliwości Sali Widowiskowej Kulturoteki w Falenicy Zarząd FTK planuje cykliczne, comiesięczne koncerty pt. ” Scena młodych”. Wezmą w nich udział studenci Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina. Prezes FTK Agnieszka Kurowska Janecka jest już po wstępnych ustaleniach zarówno z uniwersytetem, jak i z p.Kierownik WCK Filia Falenica .

W planach na 2020 rok uwzględniamy również współpracę z Wawerskim Centrum Kultury w zakresie wspólnej organizacji Wawerskiej Parady Niepodległości, a także rozważamy pozyskanie na ten środków z innych źródeł.

Jak Państwo widzą, oferta kulturalna, jaką przygotował Zarząd na rok 2020, jest zarazem kontynuacją i modernizacją naszej działalności adresowanej do mieszkańców Dzielnicy Wawer. Utrzymanie atrakcyjności i wysokiego poziomu naszych koncertów wymagać będzie od Zarządu dostosowania się do nowego miejsca i warunków współpracy z Filią WCK Falenica.

Współpraca ta i możliwość korzystania ze sceny Kulturoteki otwiera przed FTK epokę nowych aspiracji i możliwości. Najważniejszym ograniczeniem tych aspiracji pozostaje stan finansów FTK. Apelujemy zatem do Państwa – Członków Towarzystwa o odpis 1% podatku, dobrowolne wpłaty, oraz zaangażowanie rodzin, sąsiadów, znajomych w pomoc finansową dla FTK.

Sporządzono:

10 marca 2019 r.

Poniżej sprawozdanie merytoryczne w formie wymaganej przez Narodowy Instytut Wolności.

(Przechodzenie do kolejnych stron przez naciśnięcie strzałki na górnym, lub dolnym marginesie)

ReportEssentialSimple20187524