Walne Zgromadzenie 2020

TERMIN NIEAKTUALNY.
Nowy termin ustalimy, gdy już będzie taka możliwość.

Warszawa, dnia 23 lutego 2020 r.
Członkowie Falenickiego Towarzystwa Kulturalnego

Szanowni Państwo
Zarząd Falenickiego Towarzystwa Kulturalnego w Warszawie, na podstawie § 23 Statutu,

zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków na dzień 24 marca 2020 r.
Walne Zgromadzenie Członków odbędzie się w Szkole Podstawowej Nr 124 przy
ul. Bartoszyckiej 45/47 w Falenicy o godz. 18:00.
Zapraszamy wszystkich Członków Towarzystwa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
W przypadku braku quorum Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zbierze się
w drugim terminie w dniu 24 marca 2020 r. o godz. 18:15.
Proponowany porządek Walnego Zgromadzenia Członków:
1. Powitanie zebranych Członków;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Protokolanta;
3. Przyjęcie uchwały o sposobie głosowania we wszystkich sprawach wymagających podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia;
4. Przyjęcie i ewentualne uzupełnienie porządku Zgromadzenia;
5. Przedstawienie przez Zarząd FTK sprawozdania merytorycznego i finansowego (bilansu) za rok 2019;
6. Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu FTK;
7. Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem sprawozdania merytorycznego
i finansowego;
8. Udzielenie absolutorium Zarządowi;
9. Przedstawienie Członkom założeń programowych działalności Towarzystwa w 2020 roku oraz sytuacji finansowej umożliwiającej realizację planowanych działań;
10. Dyskusja na temat projektów, o których dofinansowanie Zarząd FTK wystąpił do Urzędu Dzielnicy Wawer;
11. Wolne wnioski;
12. Zamknięcie obrad.

Zarząd Falenickiego Towarzystwa Kulturalnego