REGULAMIN WAWERSKIEJ PARADY NIEPODLEGŁOŚCI 2018

I. INFORMACJE OGÓLNE

Wawerska Parada Niepodległości w Falenicy jest zgromadzeniem publicznym zorganizowanym dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości. Ma ona charakter apolitycznego, radosnego lokalnego święta, na które zapraszani są wszyscy mieszkańcy Wawra.

Organizatorem Wawerskiej Parady Niepodległości jest Falenickie Towarzystwo Kulturalne, organizacja pożytku publicznego, z siedzibą: 04-923 Warszawa, ul. Bartoszycka 45/47 we współpracy z Wawerskim Centrum Kultury,
z siedzibą
04-713 Warszawa ul. Żegańska 1a

 1. Termin Parady: 11 listopada 2018 r, godz. od 14:45 do 17:00.
 2. Trasa oraz dokładny przebieg Parady:

14:45 Zbiórka przy Szkole Podstawowej Nr 124 w Falenicy na ulicy Walcowniczej, uformowanie pochodu;

15:00 Pochód Mieszkańców ulicą Walcowniczą do Bystrzyckiej (parking);

15:15 Uczestnicy Parady zatańczą poloneza

15:30 Część artystyczna

– Koncert „Muzyczna podróż przez stulecie” w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej i solistów
z Tłuszcza, ilustrowany archiwalnymi fotografiami i fragmentami kronik filmowych;

– wystawy prac plastycznych „Zszywanie Wawra” i „Niezwykłe Polki Stulecia” przygotowane przez
mieszkańców i młodzież szkolną Wawra;

– widowisko laserowo-muzyczne:

– poczęstunek gorącą grochówką

17:00 Zakończenie Parady.

 1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób biorących udział w Paradzie. Każdy uczestnik Parady zobowiązany jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa, poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Paradzie.
 3. Przewidywana liczba uczestników Parady: około 800 osób.

II PRAWO DO UCZESTNICTWA

 1. Prawo do uczestnictwa w Paradzie mają wszystkie osoby zainteresowane tym wydarzeniem.
 2. Organizator zwróci się z apelem do szkół, organizacji i miejscowej społeczności o udział w tym patriotycznym święcie.
 3. Osoby małoletnie uczestniczą w Paradzie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
 4. Parada jest wydarzeniem niezwiązanym z żadnym politycznym ugrupowaniem.
 5. Uczestnicy posiadają ze sobą elementy dekoracji pochodu przygotowane i rozdane przez Organizatora, mogą posiadać również flagi narodowe, sztandary harcerskie lub szkolne.
 6. Uczestnicy nie mogą posiadać emblematów, proporców, banerów lub innych materiałów reklamowych
  i propagandowych, które nie są związane z Narodowym Świętem Niepodległości, nie dotyczą Organizatora i nie zostały przez niego wcześniej zaakceptowane.

4. Organizator zawiadamia, że w Paradzie nie mogą uczestniczyć osoby:

 1. znajdujące się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających;

 2. posiadające broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia, a także płyny, środki lub substancje niebezpieczne dla życia lub zdrowia uczestników;

 3. zachowujące się agresywnie, prowokacyjnie, stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub naruszającym porządek Parady;

 4. wpisane do rejestru prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.

III ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Organizatorzy odpowiadają za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku podczas całej uroczystości.
 2. Wszystkie osoby uczestniczące w Paradzie zobowiązane są do zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób i do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 3. Uczestnicy Parady zobowiązani są do przemarszu w zwartym szyku.
 4. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Parady:

 1. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów (materiałów, wyrobów, napojów, środków lub substancji niebezpiecznych dla życia lub zdrowia uczestników);

 2. materiałów wybuchowych;

 3. wyrobów pirotechnicznych i materiałów pożarowo niebezpiecznych.

 1. Podczas Parady obowiązuje kategoryczny zakaz posiadania, wnoszenia i spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających i substancji psychotropowych.
 2. Zakazuje się posiadania podczas Parady psów i innych zwierząt.
 3. Organizator zwróci się do Policji i Straży Miejskiej z prośbą o pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa podczas Parady.
 4. Organizator utworzy służbę porządkową, składającą się z wolontariuszy. Służba porządkowa nosić będzie na ramieniu biało-czerwoną opaskę.
 5. Służba porządkowa organizatora uprawniona jest do wydawania poleceń porządkowych uczestnikom Parady.
 6. Uczestnicy Parady są zobowiązani stosować się do zarządzeń i poleceń służby porządkowej i Organizatora Parady.
 7. Organizator zobowiązuje się utworzyć Punkt Pomocy Medycznej.
 8. Łączność między osobami reprezentującymi Organizatora w sprawie zabezpieczenia Parady,
  a Policją i Strażą Miejską oraz służbą porządkową zapewnią telefony komórkowe, których numery Organizator zobowiązuje się przekazać.
 9. Organizator zobowiązuje się powiadomić społeczeństwo poprzez ogłoszenia i plakaty o fakcie organizowania Parady i chwilowym utrudnieniu w ruchu.
 10. Po zakończeniu Parady uczestnicy zobowiązani są do opuszczenia miejsca zgromadzenia pobliskimi osiedlowymi uliczkami w sposób spokojny, zachowując bezpieczeństwo swoje i współuczestników.

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator w zakresie określonym Ustawą jest uprawniony do utrwalania Parady za pomocą
  urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk dla celów dokumentacji oraz promocji. Wizerunek osób, biorących udział w Paradzie może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych oraz promocyjnych.
 2. Organizator i uczestnicy Parady nie mogą filmować i publikować obrazów i zdjęć przygotowanych
  w prezentacji historycznej i wyświetlanych na ekranie w czasie Parady.
 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora:

falenica-kultura.waw.pl.

Zarząd Falenickiego Towarzystwa Kulturalnego