Walne Zebranie FTK 2018

dnia 1 lutego 2018 r.
Członkowie Falenickiego Towarzystwa Kulturalnego

Szanowni Państwo
Zarząd Falenickiego Towarzystwa Kulturalnego w Warszawie, na podstawie § 23 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków na dzień 2 marca 2018 r.
Walne Zgromadzenie Członków odbędzie się w Szkole Podstawowej Nr 124 przy
ul. Bartoszyckiej 45/47 w Falenicy o godz. 18:00.
Zapraszamy wszystkich Członków Towarzystwa do uczestnictwa w Walnym Zebraniu.
W przypadku braku quorum Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zbierze się w drugim terminie w dniu 2 marca 2018 r. o godz. 18:15.

Proponowany porządek Walnego Zgromadzenia Członków:

1. Powitanie zebranych Członków;
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Protokolanta;
3. Przyjęcie uchwały o sposobie głosowania we wszystkich sprawach wymagających podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia;
4. Przyjęcie i ewentualne uzupełnienie porządku Zebrania;
5. Przedstawienie przez Zarząd FTK sprawozdania merytorycznego i finansowego (bilansu) za rok 2017;
6. Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu FTK;
7. Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem sprawozdania merytorycznego i finansowego;
8. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
9. Przedstawienie Członkom założeń programowych działalności Towarzystwa w 2018 roku oraz sytuacji finansowej umożliwiającej realizację planowanych działań;
10. Wybór Prezesa Towarzystwa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
11. Dyskusja na temat projektów, o których dofinansowanie Zarząd FTK wystąpił do Urzędu Dzielnicy Wawer;
12. Wolne wnioski;
13. Zamknięcie obrad.
Zarząd Falenickiego Towarzystwa Kulturalnego

==========================================
P.T.
Mieszkańcy Falenicy
Członkowie i Sympatycy
Falenickiego Towarzystwa Kulturalnego

Falenickie Towarzystwo Kulturalne już od ponad 16 lat organizuje w Falenicy cykle koncertów letnich, wystawy artystyczne i parady z okazji Święta Niepodległości. Nasza działalność opiera się na bezinteresownej pracy członków i wolontariuszy oraz wsparciu Urzędu Dzielnicy i indywidualnych Sponsorów. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego działającą „non profit”, nie prowadzimy również działalności gospodarczej.
W celu pozyskania koniecznych na naszą działalność środków zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o przekazanie 1% podatku lub dowolnej darowizny na rzecz naszego Towarzystwa. Dzięki Państwa wsparciu działalność kulturalna adresowana do Mieszkańców Falenicy rozwijać się będzie w dalszym ciągu dając przykład innym osiedlom, że wspólnie można osiągnąć wiele.

Środki pozyskane z 1% w całości przeznaczane zostaną na organizację naszych wydarzeń kulturalnych i nie będą przeznaczone na cele pozyskania 1% podatku.

Każda kwota, która zasili budżet FTK, przyczyni się do tego, by Mieszkańcom żyło się lepiej.

Podajemy Państwu nr KRS 0000103919
oraz nr konta bankowego 98 1060 0076 0000 3200 0094 4206
W przypadku trudności pomożemy w rozliczeniu podatkowym (tel. 22 872 47 61).